ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

«حق به شهر» باید جاری شود

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
معاون شهرسازی و معماری می‌گوید به دنبال زیست پذیر کردن شهر هستیم

در طول یک دهه گذشته، مفهوم «حق به شهر» یکی از مفاهیم بسیار بحث برانگیز و قابل تامل در مطالعات شهری شده است. در جوامع شهری مختلف در سطوح ملی و جهانی اغلب بحق به شهر استناد شده، و در قالب قانون ها و منشورهای متعدد به عنوان یکی از الزامات زیستی و حقوق شهروندی در شهر امروزی، از آن دفاع می شود. حال معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان نیز سیاست جدید این معاونت را جاری کردن «مفهوم حق به شهر » در اصفهان عنوان می كند. حسینی نیا با اشاره به اینكه در عصر حاضر دانش شهرسازی و معماری به سمت افق های جدیدی حرکت کرده و در این رهیافت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان نیز لازم است در این مسیر حرکت کند تا بتواند در مسیر موفقیت و توسعه قدم بردارد می گوید: این رویكرد بدان معناست كه باید از طریق صدور مجوز برای پروژه های خلاقانه و نوآورانه به دنبال زیست پذیر کردن شهر اصفهان بود. او با تاكید براینكه  اگر شهر اصفهان زیست پذیر شد، این زیست پذیری همانند سکه ای دو رو عمل می کند می‌افزاید: یک روی آن اقتصاد (معیشت) و روی دیگر آن پایداری بوم شناختی است. به این معنا که هم اقتصاد آن به سمت پایداری و درونزایی حرکت خواهد کرد و هم از میراث گرانقدر و تاریخی آن صیانت خواهیم کرد. حسینی نیا تاكید می كند علاوه براین، مولفه‌های زیســــت پذیـــــری و حفاظـــــت از محیط‌زیست شهری اصفهان را در انجام پروژه ها مد نظر قرار خواهد گرفت. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان به مشارکت همگانی در روند توسعه و بازآفرینی شهری پرداخته و با اشاره به اینكه تلاش بر این است در سیاست‌سازی و سیاست‌گذاری معاونت  بر دو حق اصلی «حق مشارکت و حق تخصیص» تاکید شود، می‌گوید: مشارکت، به شهروندان و ساکنان شهر امکان می دهد تا به همه تصمیمات دسترسی داشته باشند و تخصیص شامل حقوق دسترسی، تملک و استفاده از فضای شهری و آفرینش فضای جدیدی است که نیازهای افراد را برآورده می سازد. در قالب مفهوم حق به شهر نیز، شهر دیگر به مردان تعلق ندارد بلکه باید محیط امن و جذابی برای زنان، کودکان و سالخوردگان نیز باشد و در ساماندهی فضاهای شهری موجود و طراحی فضاهای شهری جدید این موضوع مورد تاکید است. حسینی نیا اظهار امیدواری می كند در دوره جدید افق‌های جدیدی در حوزه شهرسازی و معماری گشوده شود تا این حوزه را به سمت درآمدهای پایدار، شفافیت و شیشه ای شدن امور سوق دهد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79471

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی