ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

آری! ورود بانوان آزاد گردید

تاریخ درج : سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

مقتدا ذبیحی / شاعر 

یک روز بعداز ظهر دیدم دل غمینم 

رفتم به ورزشگاه یک بازی ببینم

گفتم رها سازم خودم را در دل موج

دیدم که بازی بین ایران است و کامبوج

گفتند کامبوج تیمی از انگیزه سرشار

هوندا مدیر فنی این تیم جرار

چندین هزار از بهر تشویق دلیران 

فریادشان ،تشویقشان ،ایران و ایران

گفتم خدایا خواب هستم یا که بیدار

هم ضعف دیدن شد نصیبم ،هم شنیدار

آبی و قرمز،کرکری باهم ندارند

در گوشه ای بنشسته،هی گل می شمارند

دیگر حیا کن ،یا رها کن را ندیدیم

سنگی نیامد،بمب آتش زا ندیدیم

حتی کسی انگشت در بینی نمی کرد

حتی خبر چین هم ،خبر چینی نمی کرد

کسی نا سزا با داور بازی نمی گفت

شیر سماور ،اگزوز خاور نمی‌گفت

سرها همه سالم تمام چشم‌ها باز

بلبل غزل خوان و قناری نغمه پرداز

گفتم چرا بازی بدون قیل و قال است

تشویق و آرامش دوتا امر محال است

نا گاه دیدم در افق یک کاروان است

ده درصد این جمعیت از بانوان است

آری ورود بانوان آزاد گردید

باشادی مردان شما هم شاد گردید

اتمسفر مثبت به ورزشگاه آمد

مادر ،پدر ،با کودکش همراه آمد

آنان که می گویند زن اینجا نیاید

یا خانه داری بایدش،یا بچه زاید

تو جیه‌شان جو خطرناک است و ناپاک

فرهنگ باید به شود تا جو شود پاک

چون مشکل زن‌ها و ورزشگاه حل شد 

صد قصه آمد یا اتل شد یا متل شد

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102333

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی