ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

احترام متقابل در ترافیک شهری

تاریخ درج : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مهتاب غزالی

 

 

حقوق عابران پیاده در ترافیک شهری، یکی از اصول شناخته شده فرهنگ شهروندی است. ایمنی عبور عابران از خیابان‌ها، به قدری اهمیت دارد که در آیین نامه راهنمایی و رانندگی تصریح شده که وقتی عابر پیاده یک قدم وارد سواره رو شد ، حق تقدم عبور با اوست و خودروهای در حال عبور باید برای عبور او توقف کنند.در گذرگاه های عابر پیاده هم، حق تقدم عبور با عابران پیاده است و خودروها باید لب خط ایست این گذرگاه‌ها متوقف شوند تا عابران پیاده بدون دغدغه و با خاطری آسوده به آن طرف سواره رو بروند. یافته‌های مشاهداتی همکاران من از سامانه های نظارت تصویری در مرکز مدیریت و کنترل ترافیک حاکی است که به تازگی با راه‌اندازی سامانه های ثبت تخلف گذرگاه‌های عابر پیاده و نصب تابلوهای هشدار دهنده به پایه چراغ های راهنمایی، خوشبختانه رعایت حق تقدم گذرگاه های عابر پیاده به‌وسیله رانندگان به تدریج در حال نهادینه شدن است، اما عابران پیاده هم باید بدانند ، آنها هم در قبال رانندگانی که به احترامشان دقایقی در لب خط ایست متوقف می شوند ، باید به محض سبز شدن چراغ برای خودروها و قرمز شدن چراغ عابران، لب خط ایست گذرگاه‌ها بایستند و اجازه دهند خودروها هم بدون دغدغه از تقاطع عبور کنند. این حرکت، به منزله احترام متقابل بین رانندگان و عابران است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75675

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی