ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

از میان متن

تاریخ درج : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
تکنولوژی به‌وجود آورنده فلسفه !

فلاسفه عموما درباره تأثیر تکنولوژی بر فرهنگ و دیدگاه‌های مردم درباره جهان و نحوه گذران زندگی صحبت کرده‌اند. آنان این تأثیرها را بررسی کرده و نشان داده‌اند تکنولوژی که به ظاهر ابزاری بیش برای پیشبرد اهدافمان نیست، به‌تدریج روش‌ها و دیدگاه‌های خاصی را به کاربران خود تحمیل کرده و از این رو زندگی آنان را متحول می‌سازد. این تأثیرات در زمینه اخلاق بیشتر مورد توجه فلاسفه قرار گرفته است، به طوری که آنها متذکر خنثی نـبـودن تــکـنـولـوژی شــده‌انــد و در خـصـوص تأثیر عمیق آن به ما هشدار داده‌اند. عموما دیدگاهی که تکنولوژی را خنثی می‌داند، آن را ابزار و وسیله‌ای می‌داند که هرگز نمی‌تواند تأثیری بر دیدگاه‌ها، افکار و اندیشه‌های بنیادین کاربرآن بگذارد. برای مثال گفته می‌شود اتومبیلی که سوارش می‌شویم، چگونه می‌تواند در اخلاقیات فرد تأثیر گذارد و مثلاً یک آدم خیّر را تبدیل به یک آدم بی‌تفاوت و بی‌توجه به مشکلات دیگران سازد.فلاسفه‌ای که خنثی بودن تکنولوژی را انکار می‌کنند، معتقدند که تکنولوژی تنها به عنوان یک ابزار عمل نمی‌کند، بلکه گاهی به‌عنوان موضوعی مطرح می‌شود که فرد کاربر را برای مهار خود (به‌عنوان یک ابزار) به کار می‌گیرد. یکی از این فـلاسـفـه، فیلسوف معاصــر، ماریـو بـونـگـه، است که معتقد اســت تکنـولوژی از لــحــاظ فــلـسـفــی خنثـی نــیــســت. او در مـقـالــه «ورودی‌هــا و خروجی‌های فلسفی تکنولوژی» نشان می‌دهد که تکنولوژی نه تنها از لحاظ فلسفی و اخلاقی خنثی و منفعل نیست، بلکه بــه‌وجــودآورنــده دیدگـاه‌هــای فلسفی و اخلاقی است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/97389

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی