ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

انتشار «ایدئولوژی و ادبیات»

تاریخ درج : سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

نشر مروارید کتاب «ایدئولوژی و ادبیات» اثر محمد هاشم اکبریانی را که به بررسی تطبیقی اندیشه‌های حافظ، مولوی، خیام، شاملو و فروغ فرخزاد می‌پردازد، منتشر کرد.به گزارش مهر این کتاب شامل شش مقاله در شانزده فصل است که در چهارچوب جامعه‌شناسی ادبیات سعی دارد نشان دهد که بخش بزرگی از اندیشه شاعرانی که از رهایی و آزادی و انسان متعالی  و جامعه آرمانی سخن می‌گویند و در برابر استبداد قرار داشتند، خود عمیقا مستبد و مبتنی بر تمرکزگرایی بوده‌اند.در این کتاب به گفته مولف جان کلام در این موضوع قرار گرفته است که شعر به‌عنوان بستری که بخش بزرگی از اندیشه‌های ایرانی در آن جاری شده و به نمایش درآمده، از ابتدا دو شاخه بوده است؛ شاخه‌ای که بنای آن بر تمرکزگرایی در اندیشه و عمل بوده و شاخه دیگر  که بر تکثر تکیه داده است. این دو جریان از گذشته‌های دور شکل گرفته و در شعر معاصر ما هم خود را در نمایان ساخته است. بر این اساس این کتاب شعر حافظ و مولوی را در یک سو و شعر خیام و شاملو و فروغ را در سوی دیگری نهاده است.به گفته اکبریانی مقالات این کتاب به نوعی در چارچوب  جامعه شناسی ادبیات به چند و چون این موضوع پرداخته است و سعی دارد نشان دهد بخش  بزرگی از اندیشه‌هایی که از رهایی و آزادی و انسان متعالی و جامعه آرمانی می‌گفتند و در برابر استبداد قرار داشتند خود عمیقا مستبد و مبتنی بر تمرکزگرایی بوده‌اند. این کتاب را نشر مروارید در ۲۶۳ صفحه با قیمت ۲۴ هزار تومان منتشر کرده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/70808

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی