ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ایران بین دو انقلاب

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

یرواند آبراهامیان

 

 

 

مترجـــم: احمــــد گــل‌محمــــدی، محمدابراهیم فتاحی یرواند آبراهامیان استادایرانی‌الاصل تاریخ در کالج بــاروک دانشگاه شهر نیویورک است. آبراهامیان در این کتاب به تحلیل تاثیرات متقابل سازمان‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی ایران از سده‌ نوزدهم میلادی تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ می‌پردازد. نیروهای اجتماعی را به «گروه‌های قومی» و «طبقات اجتماعی» تقسیم می‌کند و با توجه به دستاوردهای جامعه‌شناسان تاثیرات نظام‌های سیاسی بر نظام‌های اجتماعی را بررسی می‌کند. آبراهامیـــان کــــارش را با تبیین ســاختار اجتماعی سیاسی دوره‌ قاجار و علل و پیامدهـــای انقلاب مشروطیت آغاز می‌کند، با بررسی دوره‌ رضاشاه و سقوط او و سال‌های بحرانی شهریور ۲۰  تا مرداد ۱۳۳۲ ادامه می‌دهد و بر این دوره، به‌ویژه تاثیر و تاثرهــــای نیروهــــای سیاســـی تاکید می‌کند، سال‌های پس از کودتـــــا را تا آستانه‌ انقلاب اسلامی به انگیزه‌ ریشه‌یابی علل وقوع انقلاب و نیروهای موثر در آن از نظر می‌گذراند و اهم حوادث و نیروهای سیاسی و اجتماعـــــی موثر این دوره را تجزیــــه و تحلیل می‌کند و این‌گونه نتیجـــه می‌گیرد که علت وقوع انقلاب توسعه‌ ناهمگونی بود که رژیم محمدرضاشــــاه، خواه ناخـــواه، در پیـــش گرفتـــه بود. آبراهامیان با بررسی نقش مهم اسلام و نیز نقش تعیین‌کننده‌ شخص امام‌ خمینی (ره) در پیروزی انقلاب بررسی‌ اش را به پایان می‌برد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73585

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی