ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

این مجازی مرموز

تاریخ درج : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

یاسمن عقیلی

 

 

 ارتباطات اینترنتی در زندگی روابط دوستانه، انجام دادن فعالیت هـــای اجتماعی، شـــرکت در گروه ها، لذت بردن از مهمانی ها و استفاده از اینترنت در بین نسل جدید جامعه در حال گسترش است و بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل می دهد. امروزه، برای خرید، جمع آوری اطلاعات، گفت و گو با سایر کاربران و بسیاری از فعالیت های دیگر از اینترنت استفاده می شود.آن گونه به نظر می رسد که هیچ جنبه‌هایی از زندگی نیست که تحت تاثیر ایــــن دهکـــــده جهانی قـــــرار نگرفتـــــه باشد. استفاده بیش از حد از اینترنت، انسان ها را از جامعه و ارتباطات اجتماعی واقعی دور می کند و با حذف تعاملات اجتماعی و تسلط بر زندگی افراد می تواند موجبات احساس تنهایی و در نهایت افسردگی را فراهم آورد. احساس تنهایــی یکی از فرآورده های استفاده از اینترنت است. زیرا کاربران بیشتر با انتصاب روابط که ساختگی و ضعیف است، به روابط واقعی زندگی کمتر بها می دهند. ویژگی های شخصیتی و عاطفی کاربران همچون درونگرایی به استفاده بیشتر از اینترنت منجر می شود. افرادی که احساس تنهایی را تجربه می کنند، به دلیل اینکه با انتظارات و پیش بینی های منفی وارد مسیر گفت و شنود می شوند و همچنین به دلیل فقدان مهارت های اجتماعی لازم، در برقراری و تداوم روابط دوستانه نزدیک شکست می خورند. این افراد در ارتباطات اجتماعی، مضطرب و خودآگاه و نسبت به طرد شدن، حساس هستند. در برقراری کنترل محیط با مشکل مواجه هستند. آنها همچنین خود را منفی، کم ارزش، حقیـــر، دوست نداشتنی و از نظر اجتماعی نالایق می دانند. برای افرادی که احساس تنهایی می کنند، اینترنت یک محیط اجتماعی آرمانی، فراهم می کند. گمنامی و حضور نداشتن فیزیکی دیگران و  رو در رو و واقعی نبودن تماس‌ها به کاربران تنها اجازه می دهد تا تعامل اجتماعی خود را کنترل کنند.ارتباطات اینترنتی بازداری زدایی، خودافشایی، صمیمیت و خودعرضه گری را تسهیل می کند و همچنین عرصــــه ای بــــرای ممارســــت و بهبود مهارت‌های اجتماعی فراهم می کند.گرایش افراطی به استفاده از اینترنت منجر به بروز مشکلاتی از قبیل: کاهش سلامت روان، کاهش روابط اجتماعی، غفلت در انجام دادن مسئولیت های مربوط به خانواده، شغل و تحصیلات می شود. اگر خانواده به عنوان منبعی برای ادراک حمایت اجتماعی نقش خود را به خوبی ایفا نکند، فرد احساس تنهای عاطفی خانوادگی را تجربه خواهد کرد و در نتیجه برای پر کردن خلاء عاطفی خود و دستیابی به حمایت عاطفی - که از جانب خانواده تامین نشده است- به استفاده افراطی از اینترنت پناه خواهد برد.  

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/74174

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی