ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

برون‌گرایی بهتر است یا درون‌گرایی؟

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

در بسیاری از فرهنگ‌ها، درون‌گرایی و برون‌گرایی به عنوان دو ترجیح متفاوت شخصیتی، به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بلکه برون‌گرایی به عنوان رفتار استاندارد و درون‌گرایی به عنوان رفتاری نامناسب یا ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
سوزان کین در کتاب سکوت قدرت درونگراها «Quiet: The Power of Introverts» که در سطح جهانی و در کـــشورمــــان نیز از اســتقــبــال خوبی برخوردار شد، کوشیده است درون‌گرایی را نیز مانند برون‌گرایی به عنوان یک ترجیح شخصیتی (با نقاط قوت و ضعف آن) تعریف کند و  نشان دهد که اگر دنیا می‌کوشد یکی از این دو تیپ را بـــالاتـــر از دیــگــری معرفی کـــند، واقعیت الزاما چنین نیست. ایــــن کــتاب ضمن اینکه بر مبنای مطالعات علمی تدوین شده است متن بسیار ساده و روانی دارد و به قول ونـــه گــات، از جمله کتاب‌های مناسب برای بستر محسوب می‌شود! اگر بخواهیم تمام سکوت را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم: «سوزان کین تاکید دارد درونگرایی و برونگرایی دو الگوی مختلف رفتاری و شخصیتی هستند که به یک اندازه ارزشمند محـــســوب می‌شـــونـــد و می‌توانند در دنیای ما اثربخش و تاثیرگذار باشند.» اکنون تفکری بر دنیا حاکم اســـت که دست‌کم در حوزه موفقیت‌های شغــلــی، اصـــرار دارد برونگرایی به صورت مطلق و مستقل از شرایط صفتی برتر و مناسب‌تر برای عموم موقعیت‌های شغلی محسوب مــی‌شــود. یکی از فهرست‌های کتاب به این موضوع پرداخته است که فرامـــوش نکنیم انسان‌هایی کـــه معمولا ساکـــت هســتــنـد و در خودشان فرو مــی‌روند به یـــک صـــفــــت خــــوب هـــم شـــنــاخــتــه می‌شوند: اهل تفکر بودن.»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90204

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی