ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بزرگ‌ترین رمان انقلابی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

در طـــول حــــکــومـــــت هــــشــتـــاد ســــالــه‌ شوروی، «دن آرام» مــهـم‌تـریـن رمــانــی اســت کــه یک بلشویک نوشته است. هنگامی که آخرین جلد این رمان منتشر شد، اهالی مسکو شبانه جلوی کتاب‌فروشی‌ها صف کشیدند و در آن دوران میخائیل شولوخوف به قهرمان ملی شوروی تبدیل شده بود. اهمیت این رمان آنقدر بود که ماکسیم گورکی، دن آرام را تنها با جنگ و صلح قابل مقایسه می‌دانست. دن آرام علاوه بر اینکه در شوروی مورد استقبال قرار گرفت؛ برای نویسنده‌اش نیز جایزه‌ نوبل ادبیات را به ارمغان آورد. این حماسه  دوهزار صفحه‌ای به بیش از ۵۲ زبان ترجمه شده است.دن آرام بــزرگ‌تــریــن رمــان انــقــلابی قــرن بـیـســتم به حــســاب می‌آید. با اینکه شـولوخوف از نویسندگان مطرح و ذی‌نفوذ در شوروی بود، نقد نویسان رسمی کــمــونــیــســت بــه شـــدت عــلـیـــه ســرانــجــام کـتـاب موضع گـــرفــتــنــد و نوشتند: گـریـگـوری(قـهـرمـان رمـان) باید به بـلـوغ می‌رسید و سرانجام به راه راســت می‌آمد. شولوخوف زیر بار نرفت و به خواست آنها تــن نـداد. بــخــش‌هــایی از ایــن رمــان مـورد پــسنــد استالین قرار نگرفت و موجب شد این رمان سانسور شود.کــمـونـیـسـت بـودن شـولـوخـوف مـوجـب نشد او دست از رئالیسم بکشد و همیـن نکته موجب شد که خوانندگان غربی و غیر کمونــیـست این رمان را اثری در نقد بـلـشـویــک‌هــا بــدانـنـد. سولژنیتسین شایعه کرد که شولوخوف این رمان را ننوشته، بلکه دست نوشته‌های یــک نــویــســنـده‌ گـمـنـام قــزاق را دزیــده است. این ادعا بعدها با بررسی دسته نوشته‌های شولوخوف رد شد.از ایــن شاهــکـار ادبــی تــا به حال دو اقـتـبـاس سینمایی ساخته شده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/85164

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی