ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

به منزله پرسش

تاریخ درج : سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

  ترجمه کاری است که در خاستگاه روی می‌دهد، نه اینکه امـــــری دســـــت‌ دوم نسبت به متنی اصیل باشد و در واقع، هیچ متن اصیلی وجود ندارد.«درباره گراماتولوژی» ترجمه‌ای اســـــت از متنی که خـــود خوانشی مداخله‌جویانه از متونی دیگر اســــــت، بــــه ویــــژه از دوره‌ زبان‌شناسی عمومی فردینان دوسوسور، البته خوانشی فلسفی.این خوانش قصـــــد دارد تعلق آن مـــتـــن و متون دیگر را به سنت متافیزیکی نشان دهد، بی‌آنکه خود داعیه‌ عدم تعلق به آن سنــــــت را داشــته باشد. پس کتاب ژاک دریدا دعوتی است به خویشتن‌داری و فروتنی و در عین حال دعوتی جسورانه به فرا رفتن از مرزهای بستار متافیزیک، دعـــوتی به تاریکــــی مطلق، به جایی که حیثیت پرســــش به منزلــــه‌ پرسش حفظ می‌شود، آینده‌ای که آینده باقــــی می‌ماند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81947

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی