ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

بودجه98 شفاف و نظارت پذیر است

تاریخ درج : چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

ساختار و نظام بودجه ریزی شهر پس از‌سال ها به سمت و سوی اصلاح می رود. بودجه ای کیفی ترو عملیاتی تر که قابلیت نظارت بر آن افزایش یافته و در عین حال هزینه ها را نیز کاهش می دهد.روند تدریجی کاهش هزینه ها در بودجه شهر با‌كاهش 1.5 درصدی بودجه جاری در دخل و خرج سال آينده كليد خورده است.

 

مديريت هزينه ها
طرح «اصلاح تدوین بودجه شهرداری با رویکرد خزانه متمرکز و مدیریت هزینه» در شورای شهر مصوب شد. با این طرح، کنترل و نظارت دقیق‌تری نسبت به‌فعالیت های هزینه ای شهرداری در بخش های مختلف جاری و عمرانی اتفاق می‌افتد. تا قبل از‌این مصوبه، ساختار بودجه نویسی به این نحو بود که برای فعالیت های مشابهی که در مناطق انجام می شود ، هر منطقه به صورت جداگانه یک ردیف بودجه مشخص داشت. بدین ترتیب برای یک عنوان مشخص وظیفه ای 15ردیف در 15منطقه تعریف و باعث می شد بودجه یک وظیفه مشخص به اعداد کوچک‌تری تقسیم شود و به همین دلیل امکان نظارت دقیق و کامل و‌شفاف محدود می شد. در این طرح پیشنهاد شد این ردیف ها در قالب یک ردیف مشترک ذیل معاونت های مرتبط در شهرداری مرکزی تجمیع و برای آن یک ساختار مالی تعریف شود. به جای اینکه معاونت های مربوطه بر انتخاب پیمانکار و‌تحویل پروژه، بررسی و نظارت داشته و پرداخت اسناد با شهرداری منطقه باشد، با تعریف ساختار مالی مشخص، پرداخت اسناد و مبالغ به عهده معاونت باشد.بدين ترتيــــب زمــانی که بودجه مناطق به خزانه واریز می شود به‌اندازه فعالیت هایی که قراراست به صورت متمرکز بررسی و پرداخت شود از حساب مناطق کسر و باقی‌مانـــده به حســــابشــــان مرجــوع می‌شود. بنابرایــــن پرداخت‌هـا به پیمــــانـــکاران بــــه موقــع انجـــــام شــــده و  مناطق برای انجام سایر فعالیت‌ها متمرکز می‌شوند. معاونت این امکان را دارد که با تجمیع این ردیف ها برای مناطق 15 گانه قرارداد مشترک يا محدودتری داشته باشد و این قراردادهای محدودتر بتواند هم کیفیت کار را افزایش بدهد و هم در کاهش قیمت‌ها موثر باشد.برای بررسی بودجه سال آينده شورای شهر تاكيد شد بودجه شهرداری و سازمان ها تجمیع و همزمان ارائه شود. این همزمانی در ارائه بودجه98محقق شد و بودجه شهر و مناطق و سازمان ها به صورت همزمان در كميسيون های تخصصی و تلفيق بررسی و درنهايت در جلسه هفته جاری، به تصويب نهايی رسيد.

 

 كاهش هزينه ها
شناسایی نهاده های مــــورد نیاز شهرداری و‌بسترسازی برای اجرای زنجیره تامین به گونه‌ای که در مدت زمان مشخص، تامین نهاده های مورد‌نیاز در بخش های مختلف شهرداری براساس مدیریت زنجیره تامین انجام بگيرد، گامی برای كاهش هزينه ها در شهرداری اصفهان است. تجمیع ردیف هایی با ماهیت ساماندهـــی و بهبودعملكرد در قالب یک ردیف به نام ساماندهی مناطق برای افزايش بررسی،  نظارت و کنترل بخش‌های نظارتی شورا و شهـــرداری، گام ديگری در‌جهت كاهش هزينه های شهرداری است .

 

 

اصلاح بودجه مناطق
تا امسال میزان عملکرد مدیران شهرداری در سال‌های قبل مبنای تدوین بودجه مناطق بوده و اين در حالی است كه بايد ظرفيت مناطق مبنای محاسبه باشد.امکان دارد مدیری در يک منطقه به واسطه توانمندی و ارتباطات شخصی خود موفق عمل کند و مدیر دیگری در همان منطقه عملکرد ضعیفی داشته باشد،‌ بنابراين عملکرد مدیران نباید مبنای برنامه ریزی شهرداری باشد. برای بودجه سال98 ظرفیت ها و پتانسیل های هر منطقه مبنای تعيين رقم بودجه آن منطقه قرار گرفت و به همين دليل ميزان سرجمع بودجه مناطق نسبت به رقم پيشنهادی شهرداری افزايش يافت.

 

پروژه هاي نيمه تمام
در بخش هزینه ها پروژه های نيمه تمام در اولويت قرار گرفت. در عين حال پروژه های جديد و شاخص در قالب پروژه های محرک توسعه نيز مورد تاكيد قرار گرفت تا نه تنها نياز شهر به توسعه پايدار تامين شود كه بخش های محروم شهر نيز به انتفاع لازم برسند./گروه شورا 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90775

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی