ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تعارف بوی خوش

تاریخ درج : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مهدی قانونی

 

 

 

به افــسونــش پــایــان داد؛ اردی بـهـشـتـی که شهر را دیوانه خودش کــرده بود. وقتی که باران رحمتش را بــی مـنـت بر سر شهر گستراند، وقتی کــه دانه اشرفی ها، چلچراغ چهــاربــاغ شــدنــد و بــوی پـیــچک امین الدوله کوچه پس کــوچه هــای شهر را مست روزهــایــی کــردنــد کــه مسطـوری را بــشــود از نـگــاه رهگذرانش دید.رقــص دانه اشرفـی هــا در بـاد، خود پایـیـز دلفـریبی است که در بهار خود نمایی می کند و مگر می شود که زیر بارش گاه و بی گاه باران بهاری، یادش را از خاطرت نگذرانی.به پیـاده رو که بـروی، به چهـاربـاغ زنـده همیشـگی، در میـانه شلـوغـی هــا، کسی بوی خوش تــعـارف می‌کــنـد کــه اگـــر بـوی یــاس هــای کــنـار خـیـابـان را نشنیده باشی که اگر به پیـچـک امـیـن الدوله نرسیده باشی، می توانی عطرها را بو کنی و خودت را به دست رویا بسپاری.شهر گاهی افسون مــی شود، افـسون باران، افسون رنــگ آمیــزی درختـان در فصــل رویش برگ ها و ریــزش دانه اشرفی ها، افسون بــوی هزارتوی گل‌ها و عطرها، افسـون اردی بهشتــی که شهر را با تمام خاطرات خوبــش به دست خــرداد سپرد و یادمان نرود که؛ کار ما نــیست شناسایی راز گل سرخ/ کار ما شایـد این اســت/ که در افسون گل سرخ شناور باشیم/ پشت دانایی اردو بزنیم/ دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم/ صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم...

url : http://www.isfahanziba.ir/node/74344

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی