ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

تغییر کاربری ساختمان‌های شهری

تاریخ درج : شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

به موجب تعاریف واصول پایه مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان، نوع استفاده از زمین یا ساختمان و یا نوع فعالیتی که در یک قطعه مالکیت به صورت موقت یا دائم انجام می شود، کاربری نام دارد. از جمله وظایف شهرداری طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه برای تمامی ساختمان‌های شهر است و از طرفی شهرداری در هنگام صدور پروانه ملزم به تعیین نوع استفاده از ساختمان‌هاست. بنابراین هرگونه تغییر و تبدیل در نحوه و نوع استفاده و بهره برداری از ساختمان بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی صادره از طرف شهرداری تغییر کاربری نام دارد. از مصادیق مغایرت احداث ساختمان با اصول شهرسازی نیز همین تغییر کاربری است. البته این تخلف در موردی که ساختمانی بدون اخذ پروانه هم بنا شده باشد ، مصداق دارد. یعنی مالک مرتکب چند تخلف شده، هم اینکه بدون کسب مجوز از شهرداری، ساخت وساز کرده وهم پس از پایان کار و در زمان استفاده مثلا از زیرزمین منزل به عنوان انباری یا مسکونی بهره‌برداری کرده است .کاربری ساختمان‌ها در شهرها عمدتا شامل مسکونی، تجاری، آموزشی، اداری، درمانی، پارکینگ وخدماتی و یا حتی کاربری مختلط است. در ادامه انواع تخلفات تغییر کاربری، ‌نحوه رسیدگی به آنها و همچنین استثنائات قانونی آن بیان شده است.

 

 

عمده تخلفات تغییر کاربری در ساختمان‌ها
      تغییرکاربری زیرزمین به مسکونی یا تجاری
      تغییر کاربری پارکینگ به مسکونی یا تجاری
      تغییـر کاربری حیاط به مسکونی یا تجاری
      تغییر کاربری انباری به مسکونی یا تجاری
      تغیـیــــــــــر کاربـــری مشـاعــات آپارتمــان‌ها به صورت اختصاصی یا پارکینگ
      تغیـیـــــــــر کاربــــــــری مسکونی به تجاری
      تغیـیــــــــــــر کاربــــــری مسکونی به آموزشی
 

 

نحوه رسیــــدگی بــه تخلف تغییر کاربری
در تمامی  مــوارد ذکـــر شده،رسیدگی به تخلف در صلاحیت کمیسیون ماده 100قانون شهرداری است و به طور اخص در مورد احداث محل تجاری در کاربری غیر تجاری به شرح ذیل عمل می شود.
طبق تبصره الحاقی به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان‌را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایرشود، شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده صد این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از ‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.‌این تصمیم به‌وسیله ماموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس‌جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می‌شود.‌دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده‌تجاری محسوب نمی‌شود.»

 

استثنائات قانونی
همانطور که درقسمت اخیر تبصره فوق اشاره شده قانون در مورد تغییر کاربری مسکونی برای بعضی مشاغل استثنائاتی را قائل شده است . در همین رابطه قانونگذار در سال‌های 1366و 1377به موجب قانون محل مطب پزشکان و قانون محل دفاتر  روزنامه ومجله ، فعالیت شغلی این مشاغل را در ساختمان‌های مسکونی ، تجاری و اداری بلامانع دانسته است. به عبارتی این مشاغل دارای قانون خاص هستند. لذا تغییر کاربری در این موارد تخلف نبوده و دلیلی برای ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100 یا تعطیل کردن آنها وجود ندارد.متذکر می‌شود از بهمن ماه 1390 به موجب طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان، ضوابط ومقررات ویژه ای برای استقرار مشاغل خاص فوق الذکر به تصویب رسیده که به شهروندان توصیه می‌شود قبل از هرگونه اقدام نسبت به آن ضوابط به نحو مطلوب آگاهی یابند.
امور حقوقی شهرداری اصفهان

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90926

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی