ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

توئیت + روز

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

حسین انتظامی
بنیان های سیاست در ایران درحال دگرگونی و تجربه ســاحت دیگری است. بحران  اقتصـــــادی در کنار تقابـــــل ادبیــــات نخبــــگان نسل قدیــــــم و آشفتگی کنش گران جدید جامعه، باعث فعال‌شدن گسل های تمدنی شده که این امر نظم جدید سیاست را ضرورت می بخشد.

 

 

محمد شریعتمداری
پیرو دستور #رئیس_جمهور محترم و مطالبه #مردم پرونده متخلفان #فساد_ زنجیره‌ای که دسترسى به کد شناسه کاربری آنها یکى از موجبات انجام دستکاری سیســتم ثبت سفارش در واردات #خودرو شده بود به هیئت تخلفات و وزارت اطلاعات منعکس شد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77616

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی