ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

جدول

تاریخ درج : پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

     افقی
 1 - محبوب ودلبر، معشوق - کشور پینوشه، کشوری در آمریکای جنوبی - آتش
 2 - تکرار حرف - شادمان و سرخوش - درخت زبان گنجشک - دقت‌کننده
 3 - ماشین پنبه پاک کنی - روز گذشته - جمع مشرب
 4 - آلت موسیقی - ملکه آسمان و همسر زئوس - سودای ناله، نفس بلند
 5 - رأس المال - وسیله ای در اتومبیل
 6 - سپه‌سالار قشون اشکانی که کراسوس سردار روم را شکست داد - شور و غوغا - تکیه
 7 - نیازمندی - هکر ناتمام - نومیدی، گلی سفید وخوشبو
 8 - تهمت زدن، بهتان - خوشبخت
 9 - جرقه آتش - نشانه مفعولی، علامت مفعول بی واسطه - شخصی که از هنر چیزی نمی داند
 10 - تیر پیکاندار - کشور گل‌ها - کارمند
 11 - عربی - کمینه وحداقل
 12 - محل ورود، مروارید درشت - پسوند مراقبت - سرود اوستایی
 13 - ترسو - نظریه - آداب و رسوم، آیین ها
 14 - فروغ و روشنی - قورباغه درختی - بنزین و گازوئیل - برابر ومساوی
 15 - پدر آذری - شتاب - پارسای کوه نشین

     عمودی
1 - راه روشن - چاشنی غذا - مروارید چشم، آب دیده - دو رنگ، خمیده
 2 - مجموعه آب‌های سطحی زمین - سخنان یاوه
 3 - تلخ، پیمانه  - بازی قهوه خانه ای - بهره وام، پول نامشروع
 4 - کمربند طبی، شکم بند طبی - پوستین دوز - نوعی آبگوشت
 5 - سخت تر، شدیدتر - یادآور - سخنان بیمار گونه
 6 - هیئت آن در مجلس هم هست - نفت - سوسن زرد
 7 - تازگی و شادابی، شادابی - نیکوکار،  مقابل شر - نت ششم موسیقی، نفی عرب - گوسفند جنگی، حرکتی در فوتبال
 8 - نوعی قطع کتاب - آزاد نبودن، رق
 9 - درنده جنگلی - ضمیر غائب،  وی - ریسمان، بند  - قبیله عرب جاهلیت، طایفه انصار
 10 - هرگز نه عرب - یخ - به‌جا گذاشته
 11 - مخفف من را - شیپور جنگی - گریبان
 12 - جمع شغل - از اسباب نانوایی - همراه لرز، نشانه بیماری
 13 - بانگ و آواز - امر به مخلوط کردن - حرف ندا
 14 - همسران، خویشان و نزدیکان - نوعی درمان، هیدرو تراپی
 15 - املاک موقوفه - دومین مهره گردن، آهسته خودمانی - دریا - عصب
طراح جدول: نادر رفیعی
n.rafiee1963@gmail.com

url : http://www.isfahanziba.ir/node/97143

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی