ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

جهت‌گیری به اقتدار

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

کتاب «حکومت اندیشی، قدرت و تدبیر در جامعه مدرن» در حوزه‌ مسائل علوم سیاسی در جهان مدرن و پست‌مدرن منتشر شده است. نویسنده‌ این کتاب میشل دیـــن، اســتاد دانشــــگاه نیوکاســـــل اســــت که به عنــــوان یـــک جامعه‌شناس شناخته می‌شود.نویسنده در این کتاب با تامل در آرای میشل فوکو مدعی می‌شـــود که حکومـــت‌ اندیشی به منزله‌ مفهومی محوری در جامعه‌شناسی، این سوال را طرح می‌کنــــد که حکومـــت چیســـت و چگونــه افــــراد و فرهنگ‌هـــا در جامعه مدرن سازماندهی می‌شوند! نسخه اصلی این کتاب در سال ۱۹۹۹ چاپ شد و این ترجمه نیز برای اولین بار در سال ۹۲ توسط انتشارات تیسا عرضه شد. ترجمه‌ فارسی این کتاب توسط کرم حبیب‌پور استاد دانشگاه خوارزمی انجام شده و با مقدمه‌ای از محمدرضا تاجیک همراه شده است. میشل دین در این کتاب نکاتی را از اندیشه‌های فوکو گرفته و سعی کرده یافته‌های دوران مدرن و پست‌مدرن را بر اســــاس آنها نقـــــد و بررســــی کند. اما او به روش خودش، چارچوب‌ها و سنت‌های تحلیلی را برای بررسی موضوع کتاب، فراهم کرده است. دین، در این اثر، در پی اثبات این معنی است که حکومت‌اندیشی جهت‌گیری جدیدی به اقتدار در پیش گرفته است. او پیشنهادات جدیدی برای برقراری ارتباط فرد با دولت و همین‌طور عکس این رابطه ارائه می‌کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77197

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی