ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دخل و خرج شهر به هم نمی‌خورد

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
تحقق 33درصدی بودجه امسال شهرداری در شش ماهه نخست

لیلی  زواره ای

خزانه دار شورا عملکرد بودجه ای و گزارش مالی شش ماهه اول سال جاری را در صحن علنی دوازدهمین جلسه شورای شهر قرائت کرد. طبق این گزارش، بودجه مصوب 96 شهرداری اصفهان 2750میلیارد تومان بوده که در شش ماهه نخست سال جاری، معادل 33 درصد از بودجه وصول شده است. این در حالی است که در شش ماهه نخست سال گذشته با بودجه 2650میلیارد تومان، 46درصد بودجه وصول شده بود. به نظر می رسد وضعیت ساخت و ساز و دریافت پروانه ساختمانی به همراه سکون بازار برای چندمین سال پیاپی، عرصه را به مدیریت شهری تنگ کرده؛ به گونه ای که دخل و خرج شهر به هم نمی خورد.

 

   روایت خزانه دار
زندآور، عضو هیئت رئیسه و خزانه دار شورای پنجم، دخل و خرج شش ماهه سال جاری شهرداری اصفهان را روایت کرد. به گفته او از بودجه2650میلیاردی سال گذشته، در شش ماه نخست سال باید1325میلیارد تومان وصول می شده که1130میلیارد تومان به نتیجه رسیده است. این در حالی است که در سال جاری از بودجه2750میلیارد تومانی در شش ماه نخست سال باید1375میلیارد تومان وصول می‌شده که 820میلیارد تومان آن به نتیجه رسیده است.زندآور، سپس به مقایسه میزان بودجه شهرداری اصفهان و درصد وصول آن از سال91تاکنون پرداخت. در سال91میزان بودجه مصوب شهرداری اصفهان580میلیارد تومان بوده که در سال جاری به 2750میلیارد تومان رسیده است.بررسی ها نشان می‌دهد که در سال‌های 91و92و در اوج رونق بازار مسکن، میزان وصولی بودجه شش ماهه شهرداری اصفهان بیش از50درصد بوده است. به عنوان مثال در سال 91  با بودجه کل   580  میلیارد تومان،  در شش ماهه نخست سال  379میلیارد تومان وصول شده است. در سال92 نیز با بودجه کل1080میلیارد تومان، در شش ماهه نخست،602میلیارد تومان، وصول شده و این در حالی است که در سال جاری با2750میلیارد تومان فقط33درصد آن وصول شده است. این کاهش در حالی رخ داده که در  سال گذشته و جاری، میزان وابستگی بودجه به تراکم کاهش یافته؛ ولی شواهد نشان می‌دهد که این وابستگی بازهم نیازمند کاهش است.بررسی درآمدهای شش ماهه شهرداری اصفهان نشان می‌دهد که بیشترین درآمد از حوزه عوارض عمومی و 446میلیارد تومان حاصل شده است. در مجموع، در مدت زمان یاد شده، 915میلیارد تومان و معادل33درصد از درآمد شش‌ماهه، به نتیجه رســیده است. مقایسه درآمد شش ماه نخست سال‌های 95و96نشـــان می‌دهـــد نسبت به درصدها در سال گذشته37 و در سال جاری 28درصد و در سایر موارد در سال گذشته46و در سال جاری33درصد وصول شده است.طبق این گزارش، ناژوان و مناطق10و 11به ترتیب بیشترین درآمد و مناطق یک،13، 4 و 5 به ترتیب کمترین درآمدزایی را داشته اند. گفتنی است شهرداری مركزی باید طبق بودجه مصوب یكساله 1136میلیارد تومان، وصولی ارائه می کرده که446میلیارد تومان آن معادل 39  درصد محقق شده و مناطق باید1613میلیارد تومان را به سرانجام می‌رسانده اند که469میلیارد تومان، معادل 29   درصد را وصول کرده اند. سال گذشته شهرداری مرکزی توانست 42درصد از بودجه خود را وصول کند. مناطق نیز در سال95توانستند43درصد بودجه مورد نظر را به نتیجه برسانند.بررســـی  عمـــلكرد شـــش مـــاهـــه بودجــــه جاری و عمـــرانی ســـال جاری نشـــان می‌دهد که از 771میلیارد تومان بودجه جاری،254میلیارد تومان معادل  33  درصد، هزینه قطعی شده و از1987میلیارد تومان بودجه عمرانی،240میلیارد تومان معادل12درصد، هزینه قطعی شده است.مقایسه عملکرد شش ماهه سال جاری و گذشته برای بودجه جاری و عمرانی در شش ماهه نخست سال، نشان می‌دهد که بودجه جاری درسال گذشته34درصد و سال جاری33درصد هزینه شده و بودجه عمرانی  سال گذشته9درصد نسبت به کل بودجه و سال جاری12درصد نسبت به کل بودجه، هزینه قطعی شده است.

 

 

   تلاش مضاعف
به گفته رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، اعداد و ارقام ارائه شده برای بودجه، نشان می‌دهد که در ماه‌های پایانی سال باید تلاش، مضاعف شود. مهندس معین توضیح می‌دهد که معمول درآمد شهرداری‌ها در شش‌ ماهه نخست سال، قابل توجه نیست و به همین دلیل باید تلاش همه جانبه ای انجام شود.  رئیس کمیسیون اقتصاد اما نگرانی خود را به صراحت اعلام می کند. به گفته ملت، بخش عمده‌ای از درآمدهای وصولی از بخش درآمدهایی همانند اوراق مشارکت، تسهیلات و...و بخش دیگر مربوط به اقدامات شهرداری مرکزی و مناطق بوده که میزان تحقق آن بالا نیست و جای نگرانی  دارد. او می گوید:« تقریبا نزدیک به نیمی از هزینه های جاری پیش بینی شده، وصول و این در حالی‌است که فقط12درصد هزینه های عمرانی، عملیاتی شده است. بدین ترتیب بودجه بخش‌هایی همانند توسعه شهری7درصد و بهبود محیط شهر12درصد به سرانجام رسیده که این امر نشان‌دهنده پیشرفت اندک پروژه های عمرانی است.»او توضیح می‌دهد که اگر شش ماهه دوم نیز درآمدزایی افزایش یابد، در نهایت یک سوم پروژه‌ها محقق می‌شود و بنابراین بخشی از دیون به سال بعد منتقل خواهد شد که با توجه به وضعیت بودجه سال آینده، وضعیت دشوار می شود.به گفته ملت، حدود1050میلیارد تومان برای پیش‌بینی هزینه های جاری و حدود 1150میلیارد برای سررسید تسهیلات و اوراق مشاركت و درمجموع 220 میلیارد، بدون در نظر گرفتن پروژه‌های نیمه تمام، برای بودجه سال97برآورد شده که اگر هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های نیمه تمام منظور شود، برای سال آینده به3200میلیارد تومان بودجه نیاز داریم و این در حالی است که برای سال97هیچ پروژه جدیدی نمی توان تعریف کرد. او تاکید می کند که اگر بخشی از دیون سال96به دلیل عدم تحقق درآمدها به سال بعد منتقل شود، برای بودجه97به رقمی بیش از3200میلیارد تومان نیاز داریم که عدد بزرگی ا ست!ملت از اولویت بندی پروژه های ضروری و نیمه تمام در چهارماهه پایان سال جاری به عنوان راه حلی برای جبران عقب ماندگی درآمدی و اجرای پروژه‌های عمــــرانی در ماه های پیـــش رو یـــــاد می‌کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61086

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی