ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

دروغگوها را بشناس!

تاریخ درج : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

در دنیای امروز، چالشی که در پیش روی ما قرار دارد، در واقع کنکاش درباره حقیقت است. حقیقتی که گاه ممکن است بسیار دست‌کاری شود. «دروغ‌های مسلح،  شیوه‌های اندیشــیدن انتقادی در عصر پساحقیقت» کتابی است کــه به ما کمک می‌کند دید بـهــتـری نسبت به حـقــیـقــت پیدا کنیم. درپشت جلد کتاب آمــده است: «آنچه دروغ ها را مسلح می سازد، نه رسانه‌هـــا هستند و نه فیس بوک در آن نقشی دارد، بلکــه آن مسئله‌ای کــه می‌تواند خطرناک باشد، مــیــزان شــدت بــاور و اعـتـــقــاد مــاست. مــواردی که از جانب ما برچــسب غیرقابـــل سوال می‌خورند و دارای اطمینان حــداکثری از طــرف ما خواهـند بود.» دروغ‌هــــای مسلــح، کتابی پرفـــروش در سطــح جهانی است و همچنین برنده جــایـــزه‌ کتاب تجـاری سال ۲۰۱۷ شده است. ایـــن کــتـاب راهنمایی اســـت برای شناسایی انواع مختلف دروغ‌هــا و مغلطه‌هــایــی که توسط رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود.این رسانه می‌تــوانــــد تلویزیون، روزنــامـــه، وب ســایـــت، کتاب، مقالات، شبکه‌های اجتماعی و... باشند. دروغ‌های مسلح، در سه بخش اصلی ارزیابی اعداد، ارزیـابی لغات و ارزیابی جهان نوشته شده است.  دنیل جــی. لویتین، نویسنده کتاب با اشرافی که بـــر مــبـاحث حــوزه علوم شناختی دارد و با بهره‌گیری از منطق، زبــان‌‌شــناسی، علوم آماری، روانشناسی و تحلیل گفتمان تــوانسته است شـــیــوه و گـفـتـمـان انتقادی ســـاده ولـــی موثر و کاربردی را در رابطه با مسائل اخبار دروغ و مغلطه‌ها در فضای بدون کنترل دنیای مجازی، اختیار کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90904

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی