ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ریشه در خاک

تاریخ درج : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

ریشه که داشته باشی خم می شی، ولی نمی شکنی موفقیت باید ریشه تو باورهات داشته باشه چیزی مثل یک اعتقاد، ریشه که داشته باشی شاید پاهایت از زمین جدا شود اما ریشه هایت محکم است درخاک در وطن ... 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/74175

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی