ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

زنان صبورتر از مردان هستند

تاریخ درج : سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

فرحناز مقدس خو

 

 

به گفته ميلاد عباســــی دانشجــــوی تاريخ نمی‌تـــــوان از زنـــــان انتظار رانندگی ســـــريع و جســـــورانه ای را داشت ، زيرا آنان در طـــــول تاريخ نـــشـــــــان داده انـــــــد كه خـــيـــــلــــــی محافظه‌كارند . دكتر مسعود كرباســـی برخلاف نظر اين دانشجوی تاريخ معتقد است: روحيه محافظه كاری برخلاف عقيده عمومی در زنان بيشتر از مردان نيست، بلكه به طـــــور معمـــــول در پذيرش پديده‌های نوين اجتماعی  است ، اين زنان هستند كه پيش قدم می‌شوند نمونه آن مسائل هنری و پيروی از « مد » اســــت . مطابق يافته های روان شناسی، زنان جسورتر از مـــــردان هستند و گاه حاضر به انجام كارهايی می‌شوند كه مردان شايد كمتر شجاعت انجام آن را داشته باشند. فاطمه آيت، 22 ساله معتقــــد است كه خانم‌هـــــابه راحتی نمی توانند در شهر رانندگی كنند ، چرا كه هنوز رانندگی آنها از سوی جامعه به طور كامل پذيرفته نشده است. وی می گويد : همه فكر می كنند رانندگی مخصوص آقايان است نه خانم ها .... آقايان پايشان را روی گاز می گذارند و ويراژ می دهند و به اين كار افتخار می كنند . فكر می كنند «ويراژ دادن » و «با يک دست فرمان اتومبيل را گرفتن» هنر خيلی بزرگی اســـــت. اما برای خانم ها اين چيزهــــا ارزش محسوب نمی شود. به همين دليل ســعـــی می‌كنند، مقــــــررات را رعايـــــت كنند.راضيه موسوی، دختر جوانی كه برای گذراندن امتحان رانندگی به شهرک آزمايش مراجعه كرده است، می‌گويد: آقـــــايـــــان هميشـــــه می‌خواهند به خانم‌ها زور بگويند ، حتی در رانندگی ، به نظر من رانندگی خانم ها بهتر از آقايان است ، چون مقررات را رعايت  می كنند، اما آقايان عشق «سرعت» دارند و به طور معمول بيشتر تصادفات از سرعت بيش از حد آقايان ناشی می شود .

 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81112

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی