ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

زنان و مشروطه

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 ایــــن اثر تلاش دارد تا به بررســـی تاثیر مشروطـــه بــــر جایگاه اجتماعـــــی زنان بپردازد، از حضور آنهــــا در جامعــــه و در ایفای نقش‌های اجتماعی گرفته تا تاثیراتی که این قیام بر ادبیات پیرامون زنان گذاشته است.به اعتقاد نویســــنده، زنــــان که پیـــــش از این بــــا القــــاب فردوســت خوانــــده می‌شــــدنــــد، پـــــس از جنبش و با تغییرات ایجاد شده جایگاه بهتری یافتند.در معرفی این اثر آمده است: دوره‌ مشروطه را یکی از مهم ترین ادوار تجددگرایـــــی در جامعــه‌ ایران می‌توان دانســت، دوره‌ای که جامعه‌ سنتی ایران برای نخستین بار خواهان تغییر اجتماعی شد. توجه به مسئله زن و پس از آن مطالبات زنان در این دوره را یکی از اصلی‌ترین مسائلی می‌توان دانست که به دلیل وجود ساختارهای سنتی و مردمدار در جامعه‌ ایران ابتدا توسط مردان مدافع حقوق زنان و پس از آن توسط زنان، مورد طرح و تحلیل قرار گرفت.نتیجه ابتدایی این تغییــــرات اجتماعـــــی برای زنان آن بود که به عنوان نیمــــه‌ دیگر جامعه شناخته شـــــدند، در تغییرات زبانی، به جــــای الفاظی چون ضعیفه و مخدرات از واژگانی چون زنان و بانوان برای معرفـــــی آنهــــا استفاده شد، اجازه‌ حق تحصیل و تاسیس مدارس دخترانه را پیدا کردند و با انتشار مطبوعات منتشر شده توسط خود زنــــان از ۱۲۸۹ش به بعد به طرح گستــــرده‌ مطالبــــات حقوقــــی خــــود پرداختند، مطالباتی که برخی از آنها به نتیجه رسید و برخی دیگر نیز همچنان در جدال سنت و تجدد بی‌پاسخ مانده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79133

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی