ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

زنان پهلوان در شاهنامه

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

شیوا کاظم پور-  تهمینه در شاهنامه در شمار آن دسته از زنانی است که اگرچه حضوراندکی دارد اما نقش به سزایی از خود نشان می دهد. فردوسی ابتدا او را با صفاتی همچون خورشید تابان ،گیسو بلند،ابرو کمان و... توصیف کرده است  اما علاوه بر این اوصاف ظاهری اوصافی همچون جسارت ،تدبیر جو یی،آینده نگری و...سبب شده است تا او را جزو بانوان پهلوان به شمار آوریم.در داستان رویارویی او با رستم با زنی با دل و جرئت  روبه رو می شویم که ابراز عشق وی برای اطفای غریزه جنسی نیست چراکه وی با دارا بودن اوصاف نامبرده می توانست قبل از  دیدن رستم یا بعد از ازدواج با او با مرد دیگری ازدواج کند اما او از ازدواج با رستم فقـــط ایـــــن هــــدف را دنبال می کند  تا مادر پهلوانی سترگ از خون رستم باشد. او در قالب زنی آگــــاه و مستقـــل  از رای خــــــــــانــــــــواده  و متمــایــــل به برخـــی رفتارهــــــا و باورهــای فمنیســـتـــــی ظــــــاهــــر می‌شود .میرجلال الدین کزازی در هم ترازی رســتم و تهمینه می گوید :جای شگفتی نیســــت کـــه بانوی تهمتن تهمینه باشد که  در نام نیز همتا و همسنگ اوست.فردوسی   تدبیرجویی او را  با ربودن مالیات هفت ساله چین به بارگاه افراسیاب یا  پیمـــان بستن وی با راه زنی به نام طغرل و آزاد ساختن پدر و برادرش  از دست وی به تصویر کشیده است او در مقام زنی پهلوان به قله ای به نام اجرام لشکر می کشد  و پهلوانانی همچون اجرام و اکرام را به قتل می رساند در جایی دیگر  با یموتی فرستاده پیران به سمنگان روبه رو می شود و او را از پای در می آورد.او در مقام مادر نیز درجایی سهراب را از بند شخصی به نام بهزاد ایل بیگی نجات می دهد.و در جزیره ای به نام کافور به همراه سهراب درندگان را از پا در می آورد. با  وجود رفتارهایی از این دست  هنگامی که خبر مرگ سهراب به او می‌رســـد   رفتـــاری  ســـراســر عاطفی  نشان می‌دهد که شاید بتوان علت را این دانست که او نیز یکی از ارکان این فرزندکشی است چراکه نشانه های رستم را به سهراب نمی دهد.برخی سوگواری او را را دنباله رو ســـنـــت ســوگواری زنان شرقی دانسته‌اند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73582

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی