ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سهم درآمدهای اصفهان از بودجه 99

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 
اصفهان پس از تهران بیشترین درآمد استانی را خواهد داشت

 

متن کامل لایحه بودجه ۹۹ کل کشور با جمع منابع 1988 هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی‌۴۸۴ هزار میلیارد تومانی منتشر شد. بر اساس لایحه بودجه سال 99 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 1483 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 484 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی‌دولت است. منابع بودجه عمومی‌دولت در لایحه بودجه سال 99 بیش از 563 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی ‌و 79 هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.دولت بالغ بر 1988 هزار میلیارد تومان  منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری، نفت و... برای  بودجه سال آینده در نظر گرفته است که با این احتساب بودجه سال 99 در مقایسه با بودجه سال 98 حدود 7/16 درصد افزایش یافته است. نگاهی به تصویر کلان بودجه استانی 99 نشان می‌دهد براساس جدولی که در کلیات لایحه بودجه سال 99 آمده است، استان اصفهان با درآمدهای استانی 559/486/115میلیون ریال پس از تهران بیشترین درآمد استانی را به خود اختصاص داده است. درآمد عمومی ‌اصفهان 203/989/113 میلیارد ریال و درآمد اختصاصی آن 356/497/1میلیارد ریال در نظر گرفته شده  که پس از کسر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های متفرقه بودجه اختصاصی به استان اصفهان مبلغ 703/029/127میلیون ریال خواهد بود.در بودجه سال 98 درآمد استانی برای اصفهان 84054834 میلیون ریال در نظرگرفته شد که درآمد اختصاصی اصفهان 1851513 میلیون ریال و پس از کسر هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های متفرقه بودجه اختصاصی به استان اصفهان مبلغ 11791567میلیون ریال تعیین شد. تهران بیشترین سهم را در لایحه بودجه 99، (285/750/ 805 میلیون ریال) به خود اختصاص داده است. پس از تهران و اصفهان،  استان خوزستان با درآمد استانی 851/293/97 میلیون ریال بیشترین سهم درآمدها را از بودجه سال 99 دارد. در بودجه  سال 98 نیز  از نظر درآمد، استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی بیش از 68  درصد از بار مالی دولت در این بخش را به دوش کشیدند. در بودجه سال 98 سهم استان تهران از درآمدهای استانی به تنهایی حدود 53 درصد بوده و استان‌های اصفهان( 7 درصد)، خوزستان (7/4درصد) و خراسان رضوی (3.6 درصد) در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. 

کمترین سهم درآمدها 

برای قم وقزوین 

در بودجه 99 استان‌های سمنان، قم و قزوین کمترین سهم درآمدهای استانی را از بودجه دارند. سهم استان قم از بودجه سال آینده، 536/773/29 میلیون ریال، سهم استان سمنان 060/973/30میلیون ریال و سهم استان قزوین از لایحه بودجه 99 حدود 993/684/31 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. این استان‌ها در لایحه بودجه سال 98 نیز در زمره استان‌هایی قرار داشتند که کمترین سهم از بودجه را به خود اختصاص داده بودند. سهــم دســتــگاه‌های مــختــلف ازدرآمــدهای استــان نــشان می‌دهــد میزان درآمد برای استانداری اصفهان 100/21 میلیون ریال، نیروی انتظامی ‌000/20میلیون ریال، مرکز پزشکی قانونی 024/140میلیون ریال، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک 832/610میلیون ریال  و درآمد سازمان امور مالیاتی استان 593/492/108 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. 

بیشترین اعتبارات 

مصارف هزینه‌ای برای خوزستان

اعتباراتی که برای مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در نظر گرفته شده است،بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که سهم استان خوزستان همانند امسال بیش از دیگر استان‌های کشور است. سهم این استان از اعتبارات مصارف هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای  110/986/14 میلیون ریــال تــعییــن شــده است. پــس از خوزستان، استان‌های سیستان و بلوچستان با 368/367/8 میلیون ریال، فارس با 996/146/7 میلیون ریال، تهران با 794/366/6 میلیون ریال و آذربایجان غربی با 229/064/6 میلیون ریال بیشترین سهم را از اعتبارات مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بین استان‌های کشور دارند. در میان استان‌ها، سهم استان اصفهان از اعتبارات مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها 693/659/4 میلیون ریال تعیین شده است. کمترین سهم این اعتبارات در بودجه سال 99 به استان‌های قم و قزوین اختصاص پیدا می‌کند. سهم استان قزوین از اعتبارات مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 153/958/1 میلیون ریال و سهم استان قم از اعتبارات مصارف هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 553/980/1 میلیون ریال  در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. پجدول اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی به تفکیک فصل  بودجه سال 99  نشان می‌دهد که بیشترین اعتبارات یعنی 451/660 میلیون ریال برای فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری در نظرگرفته شده است. پس از آن فصل ورزش و تفریحات با اعتباری بالغ بر 173/ 607 میلیون ریال بیشترین میزان اعتبار را در بین فصل‌های مختلف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی به خود اختصاص داده است.  در این میان فصل صنایع‌دستی با اعتباری بالغ بر 557/2 میلیون ریال کمترین میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استانی را به خود اختصاص داده است. 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/104405

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی