ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سهم هر ایرانی از پول نفت چقدر است؟

تاریخ درج : یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

پیش بینی ها نشان می دهد درآمد حاصل از صدور نفت و میعانات گازی از ایران در ســــال 1397 به حــــدود 53 میلیارد دلار بالغ می‌شود که در این میان سهم هر ایرانی از این درآمد 662 دلار و 50 سنت خواهــــد بـــــود .به گـــــزارش خبرآنلاین،  مسئله ســـــهــــم هر ایرانی از پول نفت سال‌هاست به دغدغه ای جدی در افکار عمومی ایران تبدیل شده است .لحاظ کردن یارانه تحت عنوان سهمی از درآمد نفت از سوی بخشی از جامعه ایران از یک سو و همچنین مانور برخی دیگر بر این مسئله در قالب ســـهـــــم هر ایرانی از محل افزایش قیمت فروش فــــــراورده هـــای نفتی در داخل کشور سبب شده اســـــت، سهم خواهــــی در ایــــن حوزه به مسئله ای جدی در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شود.برآوردهایی غیر کارشناسی و عجیب از سهم هر ایرانی از درآمد نفت در حالی در سطح جامعه مطرح می شود که بررسی ها نشان می دهد درآمد نفتی ایران در قیاس با جمعیت کشور رقم چندان قابل توجهی نیست و توزیع این پـــــول ، به فرض محال ، در جامعه نیز نمی توانـــــد گرهی از مشکلات اقتصادی ایران باز کند.آدرس غلطی که در این حوزه برخی برای لاپوشانی مسئله یا مسائل اصلی بحران های اقتصادی در ایران از آن استفاده می کنند، خود می تواند نعل وارونه ای برای درمان دردهای بی‌شمار اقتصاد ایران تلقی شود.

 

         سهم من کو؟
طبق پیش بینی هـــــای صـــــورت گرفته، در ســـال آینده ایران روزانه دو میلیون و 130 هزار بشکه نفت راهی بازارهای جهانی خواهد کرد. در عین حال حجم صادرات میعانات گازی به روزانه 400 هزار بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که اگر این سهم را در کنار سهم فروش صد هزار بشکه‌ای میعانات گازی به پتروشیمی ها قرار دهیم و با اغماض قیمت پیش بینی شده نفت، یعنی 55 دلار را برای هر بشکه از آن در نظر بگیریم، باز سهم هر ایرانـــــی از درآمـــــد نفتی به حدود 662 دلار خواهد رســـــید که رقمــــی چندان قابـــــل توجـــــه نیســــــت. همان‌گونه که اشاره شد قیمت فروش هر بشکه نفت در سال آینده در حدود 55 دلار در نظر گرفته شده است، قیمت میعانات گازی، به این ترتیب کمتر از 55 دلار خواهد بود؛ اما برای سهولت قــــــــــیـــــاس قـــــــیـــــمــــت مبنـــــا بــــــرای میعانـــات گازی نیز 55 دلار در هر بشــــکه در نظـــــر گرفتــــه می‌شود.در ایـــــن حالــــــت ایــــران روزانه دو میلیون و 600 هــــزار بــــــشـــــکـــــه نــفـــت 55 دلاری را عــــــرضـــــــه می کند. مجموعه درآمد ایران از محل فروش نفت باید در عدد 365 روز سال ضرب شـــــود، رقــــــــم دقـــیـــــق این درآمـــد 52 میلیارد و 200 میلیون دلار است که با توجه به احتمالات رقـــــم بالادســـتـــــی 53 میلیارد دلار محاســــبه می شود. این درآمد بدیهی است که باید به ریال تبدیل شود. طبق پیش بینی های صــورت گرفته در بودجه، رقم دلاری حاصل باید در 3850 تومان، یعنی نرخ معادل دلار در لایحه بودجه سال آینده ضرب
شود.در این صورت کل رقم ریالی حاصل از فروش نفت 203 هزار میلیارد تومان خواهد بود که با تقســــیم بر جمعیت 80 میلیون نفری ایران ، سهم هر فرد ایرانی از این درآمد دو میلیون و 550 هزار و 625 تومان می شود. حتی اگر قیمت دلار 4200 تومان، یعنی نرخ متوسط دلار در بازار آزاد برای این محاسبه لحاظ شود، باز این درآمد به حدود دو میلیون و 782 هزار و 500 تومان می رسد که با رقم 231 هزار و 875 تومان برابری می کند.این پیش بینی برای سال آینده اســــت و در سال جاری رقم تقریبا و تحقیقا از این میزان کمتر خواهد بود. به این ترتیب ســــهم هر ایرانی از پول نفت در سال آینده برابر با 212 هزار و 552 تومان تا 231 هزار و 875 تومان خواهد بود.

 

 

         پول نفت کجا می رود؟
 طبق قانون در شـــــرایط کنونی درآمد حاصل از نفت در سه حوزه هزینه می شود؛ اول شرکت ملی نفت سهمی از این درآمد را بابت هزینه های استخراج نفت و اداره امور پروژه های نفتی به خود اختصاص می دهد. در عین حال  صندوق توسعه ملی برای پروژه های توسعه ای سهمی از این درامد را ذخیره می کند و بخش سوم نیز سهمی است که برای هزینه کرد در قالب بودجه در نظر گرفته می شود.سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای حاصل شده برابر 14.5 درصد و سهم صندوق توسعه ملی برابر با 32 درصد است که اولی طبق محاسبات مذکور حدود 29,5 هزار میلیارد تومان و دومی  حدود 62,5 هزار میلیارد تومان است . بر این اساس 111 هزار میلیارد تومان نیز برای هزینه کرد در قالب بودجه کل کشور باقی می ماند.حالا اگر سهم سفره هر ایرانی از بودجه قابل هزینه نفت در لایحه بودجه مد نظر باشد به رقم يک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان در سال يا 137 هزار تومان در ماه می رسیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66404

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی