ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سوگواری تاریخی

تاریخ درج : یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

وقتی رضاخان، حارث تعزیه را به خاطر زدن طفلان مسلم کتک زد! زن‌ها هم شروع به تشویقش کردند. عین السلطنه در شرح عزاداری جلوی شمس العماره نوشته است: جلوى شمس العماره در میدان سه تخت چوبى روى هم روى هم گذاشته بودند. گفتند دست آخر دسته چاله‏ میدان مى‏آید خیمه آتش مى‏زنند و اموال غارت مى‏کنند. دسته‏ جات طهران دراین بین تغییرات کرده. اولا  از محلى و گذرى به صنفى مبدل شده، هریک از اصناف دسته‏اى حرکت مى‏کنند، با همان قباهاى مشکى و سینه‏ باز، جز مال چاله ‏میدان که محلى حرکت مى‏کند. ثانیا آن اسب‌ها، یدک‌ها، کتل‌ها، طبق‌هاى چراغ، نعش‌ها، ضریح‌ها تخفیف کلى یافته، بلکه متروک شده. در حقیقت تجملات کم و بر سوگوارى اضافه شده. دسته‏جات بزرگ که اسب و یدک داشتند همه از سمت توپخانه آمده مى‏گذشتند و مى‏رفتند بازار. یکى از این دسته‏جات طفلان مسلم درست کرده بودند. یک مردکه نتراشیده نخراشیده هم زره و کلاه‏خود نموده و شمشیر و سپر هیکل نموده حارث شده بود. چند ترکه دست گرفته و طفلان مسلم را چوب ‏کارى مى‏کرد. جلوى سردار سپه چوب‌ها را شدیدتر نواخت. یک‏مرتبه سردار از تخت به زیر آمد و به سمت آقاى حارث روان شد. حارث به گمان اینکه جایزه خواهد گرفت و از این چوب‏کارى سردار خوشش آمده بنا کرد شدیدتر زدن که سردار رسید. طناب اطفال را از دست حارث گرفته و بچه‏ها را آزاد نمود و آن‏ وقت همان چوب‌ها را گرفته و بنا کرد حارث را چوب زدن. صداى زن‌ها از هرسمت بلند شد قربان دستت برویم، قربان چوب زدنت برویم. پس از چوب‏کارى رفت و به‏جاى خود جلوس کرد. خدایار خان و محمود آقا خان هم به جاهاى خود.بعد دسته نظام آمد. جلو قمه‏زن‌ها بودند، اما به حکم سردار جزئى زخمى که زده بودند قمه و شمشیرها را از دست آنها گرفته و با دست توى سر خود مى‏زدند. سایر قمه‏ زن‌ها هم که رد مى‏شدند هرکس زیادى زخم به خود زده بود امر مى‏کردند قمه را از او مى‏گرفتند. بعد شاگردهاى نظام بودند. همه سرهاى باز، به سر و سینه خود مى‏زدند. بعد توپخانه بود که تمام اسب‌هاى انگلیسى توپخانه را یدک و کتل بسته بودند. بعد پیاده‏نظام، بعد سواره‏نظام، همه صاحب‏منصبان سرهاى برهنه، همراه دسته‏جات موزیک به نواى عزا مترنم بودند و هردسته نوحه مخصوص مى‏خواند./ز بیداد کوفى و از جور شامى‏ چکد  خون ز چشم نظامى‏(خاطرات عین السلطنه )

url : http://www.isfahanziba.ir/node/100775

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی