ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

سیاست ممكن یا ناممكن

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

عبدالصمد محمودی

 

 

به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد كه براساس آن دولت از به كارگیری بازنشسته ها در پــســــت هـــــای مـــعـــــاونان وزرا، استانداران و معاونین استاندار منع شد. در واقع براساس این طرح ده ها مسئول ارشد استانی و معاونین در وزارتخانه های مختلف كه بازنشسته شده بودنـــد و دوباره برای خدمت فراخوانده شده بودند باید دوباره به خانه برگردند. آنچــــه كه از مـــاهـــیـــــت این طرح برمی آید هدف از تصویب آن دمیدن هوایی تازه به سیستم بوروكراسی كشور و فراهم آوردن امید و امكان تحرک برای جوانانی است كه برای سال ها در ادارات مذكور در پست های مختلف مشغول به كار بوده و امكان تحرک كمتری داشتند. بی تردید در یک نگاه كلی این طرح به نفع سیستم بوروكراسی كشور است و شاید بتواند حامل پیامی نوین در سیستم اداری كشور و امید برای جوانانی باشد كه در این سیستم های اداری در حال خدمت بوده و هستند. اما وقتی كه از دریچه موقعیت(context) به ایــــن متــــن(text) و موضوع(subject) نگاه كنیم بلافاصله باید اندكی درنگ كرد و محتاطانه تر با آن برخورد كرد. فراموش نكنیم تكســــت باید با كانتكســــت و زمـــــانــــه خود دیالكتیک داشته باشد، باید روح زمانه خود باشد، می بایست استلزامات زمان خود را درک كند، در غیر این صورت تكست مذكور نمی تواند كارایی و كاركرد موردنظر را داشته باشد و چه بسا دچار كژكاركرد شود. حال در خصوص این مصوبه مجلس نیز باید گفت كه از عمر دولت دوازدهم به طور تقریبی یک ســـالـــی گذشته و در این مدت معاونین و استانداران در تمام وزارتخانه ها و استانداری های كشور تعیین شده اند. امــــــری كـــــه بـــــه تنهایــــــی نزدیک به 12 ماه از وقت و زمان دولت را گرفته است. همه ما می دانیم كه برای تعیین مـــدیــــــران ارشــــــد استانی و وزارتخانه هــــــا به طورمعمول دولت ها سعی می كننـــــد با نمایندگان مجلـــس، ائمـــــــه جمعــــه و نهادهای مختلف دیگر مذاكراتی داشــــته باشند تا بتوانند این‌گونه بر میزان كارایی دولـــــت در بخش مختلف محلــــــی و ملـــــــی بیفزایند. بنابراین این‌گونه نیست كه از همان ابتدای تشكیـــل دولــــت، مـــــشــــخــــص باشد كه هر فردی بلافاصله در كدام جایگاه قرار می گیرد. در این صورت پر واضح اســــت كه بخش اعظمی از انرژی و وقت دولت هــــا در ســــال اول خدمت، نــــاخــــواســــته، مصــــروف تعیین مدیــــران ارشـــــد در سطح وزارتخانه ها و استانداری هـــا می شود.  این در حالی اســـــت كه كشـــــور در حال حاضر با مسائل و مشكلات عدیده ای در سیاست خارجی و كارشكنی رقبای منطقـــــه ای و دخالـــــت هـــــای قدرت‌های جهانی روبه روست و در عین حال از بعد سیاست داخلی و اقتصادی نیز ما شاهد بحران های مختلف، از بحران آب گرفتــــه تا بحران های ارزی و كـــاهـــــش ارزش پول ملــــی و بیكـــــاری روبــــه رو هستیم. پرسش این است كه آیا بهتر نبود كه مجلس محترم شورای اسلامی سعی می كرد با در نظر گرفتن شرایط كنونی دولت و كشور این طرح بسیار خوب را در همان ابتدای دولت تصویب می كرد تا این‌گونه دولت دوباره گرفتار ضیق وقت برای انتخاب نیروهای جدید جهت پست های مذكور نشود؟! آیا بهتر نبود كه مجلس محترم با در نظر گرفتن شرایط موجود، پیشوند «از این پس» را به این طـــرح اضـــافه كنـــد تا مبادا سیستم بوروكراسی كشور دوباره گرفتار وقفه و تكانه جدید برای مسئله انتصابات جدید در ســــال دوم دولت نشود؟!  نباید از نظردور داشت كه امروز مسائل اساسی كشور و آنچه كه در كف خیابان مطالبه اصلی مردم است بســـیار فراتر و بنیادی تر از به كارگیری دوباره بازنشسته ها در سیستم اداری كشور است، مطالبه اصلی مردم مبارزه با كاهش ارزش پول ملی است، مطالبه مردم ریشــــه كن كردن فساد، رفع مشكلات ساختاری در اقتصاد ایران، كاهش خط فقر و ایجاد اشتغـــــال بــــرای جــــوانان بیكـــــار اســــت، نه جابه‌جایی مدیران در پست های ارشد سازمانی كشور به بهانه بازنشستگی عده ای و آمدن عده ای دیگر به جای آنها. نمایندگان محترم باید در نظــــر داشــــته باشــــند كه سیاست، علـــــم ممكـــــن كــــردن ناممكن‌هاست، نه ناممكـــــن كــــردن امكان های موجود.  در نهایت باید گفت كه تصویب طرح مذكور در مجلس شورای اسلامی، گرچه فی نفسه بسیار خوب، اما در زمان كنونی و با شرایط كنونی دولت شاید عایدی آن چیزی جز انباشـــت هزینـــه فرصت بر سایر مطالبات و هزینه های تحمیل شده بر مردم و شرایط زیست آنها نباشد و در نتیجه نتواند عاملی برای ایجاد امید در میان مردم و امیدواری بیشتر جوانان به آینده باشد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79135

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی