ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شریعتی و ارائه الگوی دینی

تاریخ درج : سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
هادی خانیکی در دانشگاه اصفهان تبیین کرد:

شریعتی از روشنفکری دینی الگویی ارائه داد، حال سوال اینجاست که چقدر امروز امکان بازخوانی آن الگوها وجود دارد؟ از نظر او، روشنفکر عبارت است از آدم خودآگاهی که نسبت به وضع اجتماعی خود آگاه است. شریعتی اصرار زیادی بر تعریف مفهوم روشنفکری دینی دارد که یکی از این تعاریف در رابطه با روشنفکر مذهبی انسان خودآگاه در برابر فیلسوف و انسانی آگاه نسبت به مسائل جامعه خود است؛ چه شریعتی را روشنفکر مصلح و چه روشنفکر مسلح بدانیم، او زنده است؛ چراکه هم در دین، هم در جامعه دینی و هم در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی، ایده‌های شریعتی مطرح است؛ شریعتی الگویی در جامعه خلق کرد که امروز نیز می‌توان به وسیله آن الگو روشنفکران را ارزیابی کرد.همه ما چه موافق و چه مخالف شریعتی توافق بر سر این داریم که شریعتی پر مخاطب ترین روشنفکر به معنی عامش در ایران و حتی در جهان است؛ به مفهوم اینکه تولیدات اندیشه ای او به کنش و واکنش در جامعه منجر شده است. شریعتی کنشگر بود و نظاره گر نبود. خواب و حیات عادی اش را فدای دردمندی اش می کرد. شریعتی خلاق بود، او از مفاهیم سنت و مدرنیته که مورد استفاده غلط قرار می گرفت، به گونه ای استفاده کرد که مورد پسند جامعه شد. جعل امید و امیدوار بودن از ویژگی های دیگر مناسب برای روشنفکران عصر حاضر است. شریعتی یک روشنفکر امیدوار بود و سعی می کرد از منابع مختلف جعل امید کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/62823

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی