ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

شما بخوان امید شما بخوان امید

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

یک نقش‌هایی هم هستند که پررنگ هستند. حتی اگر بی جان و رمق شدند و نفس نفس زنان وسط تاریخ باشند. نقش ماندگار همیشگی اصفهان این تصویربوده و هست. می‌گویند از امید بگویید، از امید بنویسید، ازامید بخوانید. ما می‌گوییم زاینده رود، می‌گوییم زنده رود، شما بخوانید امید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77697

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی