ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
حق آزادی ابراز عقیده

ماده‌ 13
 1. کودک‌ دارای‌ حق‌ آزادی‌ ابراز عقیده‌ است. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ جست‌وجو، دریافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و عقاید از هر نوع‌، بدون‌ توجه‌ به‌ مرزها، کتبی‌ یا شفاهی‌ یا چاپ‌ شده‌، به‌ شکل‌ آثار هنری‌ یا از طریق‌ هر رسانه‌ دیگری‌ به‌ انتخاب‌ کودک‌ است.2. اعمال‌ این‌ حق‌ ممکن‌ است‌ منوط‌ به‌ محدودیت‌های‌ خاصی‌ باشد، ولی‌ این‌ محدودیت‌ها فقط‌ منحصر به‌ مواردی‌ است‌ که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ و ضرورت‌ دارند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/97387

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی