ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قانون مکتوب

تاریخ درج : یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸
حقوق کودک در مطالعه

۱. کودکان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی برای خواندن برخوردارند.۲. کودکان حق دسترسی به نوشته‌های چاپ شده یا دیجیتال را دارند.۳. کودکان حق انتخاب آنچه را می‌خوانند دارند. ۴. کودکان حق خواندن نوشته‌هایی را دارند که زبان و تجربه‌های آنها را بازتاب می‌دهد و دریچه‌هایی را به‌سوی زندگی دیگران و جهان‌های گوناگون می‌گشاید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/102489

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی