ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

قهر

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
اینستا + خبر

باهام قهر کرد، گفت کنترل رو بهـــت نـــمـــی دم که نــتــونــی تلویزیون رو روشن کنی... کنترلی که در طول روز اصلا ازش استفاده نمی کنم و خودش برای دیدن پویا بهش نیاز داره... بعد از چند دقیقه خواب بود. درحالی که کنترل کنار دستش افتاده بود و من می تونستم بردارمش.فکــر کنــم قــهـــر کردن هـــا و روگــردان شدن‌های ما نسبت به خدا، اون وقتی که عصبانی می شیم از دستش یا لجمون می گیره و براش خط و نشون می کشیم، از این هم کودکانه تر باشه... و او... همچنان آغوش گشوده که برگردیم... لا تاخذه سنه و لا نوم!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/57711

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی