ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

متاسفانه در اجتهاد تقلید می کنیم

تاریخ درج : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

محمـــدرضا زائری ، پژوهشـــگر دینی : فقــــه می‌تواند به تناسب تغییرات خودش را تطبیق بدهد؛ اما متاسفانه در این زمینه از نیاز جامعه و مطالبه زندگی مردم و تحولات اجتماعی عقب هستیم و بدتر از آن باید اعتراف کنیم که گاهی در اجتهاد مصطلح شاهد تقلید هستیم. ما معتقدیــــم دین باید تا روز قیامت و در همــــه جای عالم پاســــخگو باشد و به کار بیاید و اجتهاد یعنی همین؛ ولی می بینیم که برخـــی اجتهـــادها تکرار استنباط فقهــای قبلی است یعنی نوعی تقلیــــد!  اگـــــر به مســــئله روز و نیازمـــخاطـــب پاسخگو نبودیم؛ یعنی یک جای کار می لنگد. همان طور که ما دلزدگی از دین در بین قشری از جوانان خودمان می بینیم، شاهد روی آوردن عجیب جوانان درنقاط مختلف جهان به سوی اسلام هستیم، پس معلوم می شود خود دین و اصل پیام مشکلی ندارد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61079

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی