ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مدیریت زلزله

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

بالا رفتن عمر شهرهایی همانند اصفهان، كالبد شهری را برجای گذارده كه به عنوان بافت تاریخی شناخته می شوند. بافت های تاریخی اگر چه دارای ویژگی های مختلف و متنوع و حتی منحصر به فردی هستند، اما دو ویژگی مشترک در اكثر آنها عبارت اند از: بردوش كشیدن بار گذشته تاریخی و فرهنگی یک مجتمع زیستی انسانی و دوم فرسودگی بیش از حد بناها و ناكارآمدی تكنولوژی مورد استفاده  در آنها.تكنولوژی ساختمانی در معماری كهن، از آنجا كه از پس قرن‌ها تجربه و آزمون برخاسته است، تكنولوژی كارآمد و جامعی است كه بسیاری از اصول تكنولوژی ساخت را در عرصه های مختلف و به شیوه ای هنرمندانه مورد توجه قرارداده است . اما تكنولوژی توسعه یافته مورد نظر در بناهای عمومی یا بناهای شاخص استفاده می شده و با توجه به فرسودگی مصالح، تكنولوژی ساخت مورد استفاده كه تاحد زیادی بر مقاومت مصالح آن روز استوار است، كارآیی خود را از دست داده است.

 

 

   شهرهای آسیب پذیر
استفاده از تكنولوژی ناكارآمد و فرسودگی مصالح در این بافت ها، كالبد كهن شهری را در بسیاری از شهرها و خصوصا كلان شهرها در مقابل حوادث به‌شدت آسیب پذیر كرده و به عبارت دیگر ناكارآمدی تكنولوژی كهن از یک سو و فرسوده شدن و سرآمدن عمر مفید مصالح و عناصر سازه ای بناها از سوی دیگر موجب شکل گیری وضعیتی بحرانی در این زمینه شده است. خواه ناخواه حوادث طبیعی در زندگی بشری رخ خواهد داد و به همین دلیل باید راهبردهای توسعه شهری به منظور رفع مشكلات بحرانی و افزایش مقاومت در برابر سوانح تعیین شده و درصورت بروز سانحه راهكارهای مقابله یا به حداقل رساندن صدمات ناشی از آ نها بررسی و اجرایی شود.نخســــتیــــن گـــام در مــــدیریـــت بحــــران را می‌توان شناسایی و اولویت بندی پهنه‌های خطر در نظر گرفت. البته با توجه به اینكه پهنه های مسكونی بافت تاریخی، از لحاظ فرســـودگی كالبــــدی و كیفیــــت نامـــناســـب ابنیــــه دارای وضعیت كمابیش یكسانی هستند، اولویت بندی پهنه‌های مخاطره زا سخت است؛  اما با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند، تراكم جمعیتی و ساختمانی بر اساس مطالعات طرح ساختاری، میزان دسترسی محله ها به خیابان اصلی یا فضاهای باز وایمن و خطرپذیری سازه ها بر اساس مشاهدات میدانی و اخذ اطلاعات از منابع محلی، می توان این پهنه‌بندی را انجام داد.
 

 

 

     فضای فرار
 با توجه به فضاهای خالی و مكان‌های مخروبه متروک  كه در بافت تاریخی به وفور یافت می شود،  باید فضاها ی مناسب خدماتی مانند پارک ها، سالن ها و زمین های ورزشی و ... ایجاد شود تا ضمن استفاده خدماتی از این فضاها توسط ساكنان بافت و جبران كمبود فضاها ی خدمات حیاتی، هم اقبال به این بافت ها جهت سكونت بیشتر شود و هم روحیه تمایل به نوسازی و مرمت توسط مردم قوت گیرد.از آنجایی‌كه امكان مقاوم سازی تمام بافت وجود ندارد یا حداقل در كوتاه مدت مقدور نیست، می‌توان محورهایی را به عنوان محورهای استراتژیک تعریف و مقاوم سازی را در كوتاه مدت، تنها در این محورها به صورت متمركز دنبال كرد. به این ترتیب محورهای استراتژیک مقاو م‌سازی شده، علاوه بر دسترسی بهتر محلات به خیابان‌های اطراف در شرایط عادی، در مواقع بروز سانحه می‌توانند به عنوان راهنمای امداد گران و را ه‌های فرار مردم مورد استفاده قرار گیرند.باتوجه به آسیب پذیری شدید بافت های فرسوده و ساكنان آنها و عدم امكان بهسازی، بازسازی و مقاو م سازی همه بنا ها ، منطقی است اهداف عملی و علمی مبتنی بر واقعیات موجود ارائه شود. این اهداف می تواند به صورت بلند مدت و در قالب ارتقای سطح سكونت و كیفیت محیط زیست مطرح شود كه تعیین استراتژی ها و راهكارهای آن مستلزم مطالعات دقیق و پشتوانه های محكم علمی برمبنای مشاركت بخش‌های مختلف عمومی، خصوصی و دولت و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. /گروه شورا

 

 

منابع: بحرینی، ح. و آخوندی، ع.، ( 1379 )، «مدیریت بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی،» موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
مجموعه مقالات كنفرانس ملی زلزله و آسیب پذیری اماكن و شریا ن های حیاتی، خرداد90

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61126

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی