ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

مسافرکش‌های غیررسمی

تاریخ درج : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸

عادت کرده‌ایم هر وقت صدای موتورسیکلت می‌شنویم زیر لب فحش بدهیم و اعتقاد داشته باشیم به اینکه موتورسواران خیابان‌ها را ناامن می‌کنند. با خیال راحت اتومبیل می‌رانیم و می‌بینیم موتورها سرنوشتشان را از میان ماشین‌های بزرگ ما دنبال می‌کنند. برای شناختن موتورها و روزگارشان باید طور دیگری به زیستشان چشم بدوزیم و تنگنایی را که در خیابان سهمی جز آن ندارند، بشناسیم. این پرونده درباره موتورسوارهایی است که مرکبشان تاکسی نام دارد...! درباره اعضای نامرئی جامعه که برای بقای خود چاره‌ای جز جنگیدن در خیابان ندارند. آنها که آدم جابه‌جا می‌کنند،  به « تاکسی موتوری»‌ معروف‌اند و آنها که کالا جابه‌جا می‌کنند به «پیک موتوری»! نقطه اشتراکشان موتور است و ویراژ دادن در خیابان‌های شهر... نه گرما و سرما برایشان فرقی دارد، نه برف و باران... خطر در یک‌قدمی آنهاست، وقتی رزقشان را در کف شهر و در لابه‌لای ماشین‌های بزرگ و کوچک جست‌وجو می‌کنند.هیچ كس نمی داند چند سال پیش و در كدام مسیر بود كه پای آنها هم برای جابه جایی مســافر به خیابان‌های شهرمان باز شد؟ هیچ كس آن روز را به یاد ندارد. اوایل خیلی ها وقتی مسافران را به جای اتوبوس و تاكسی سوار بر ترک آنها در خیابان های شهرمان دیدند تعجب كردند كه مگر می شــود! اما وقتی از درون خودروی شخصی شان یا داخل اتوبوس و تاكسی ساعت ها پشت ترافیک كلافه كننده شــهر انتظار می كشیدند و در مقابل آنها را می دیدند كه چطور بدون هیچ توقفی پشت چراغ قرمز از لابه لای انبوه خودروهای قفل شده در ترافیک به‌سرعت عبور می‌كردند، بیشتر به فلسفه حضور آنها در خیابان‌های شهرمان پی‌بردند. به این ترتیب بود كه كم كم موتورســیكلت ها هم به طور غیررســمی به جمع مسافركش‌ها پیوســتند. همان هایی كه بســیاری از شــهروندانمان از هر قشری، پیر و جوان، ساده یا اتوكشیده و... از مسافران دائمی آنها هستند؛ یک سیكل معیوب، حــالا دیگر رد چرخ هــای موتورســیكلت ها را همه جا می‌توان به وضوح دید؛ در مسیرهای ویژه اتوبوسرانی، وسط كوچه های باریک و پیاده روها حركت شتابان موتورها را می توان دید و صداهای گوشــخراش آنها را شنید و دودی را كه از اگزوزشان متصاعد می شود،  تنفس كرد.اما با تمام دردسرها و مشكل آفرینی های موتورسیكلت‌ها این وســیله نقلیه مدت هاست جایگاه ویژه ای در حمل كالا و همین طور رساندن سریع مسافران به مقصد پیدا كرده است و چرخ بسیاری از مراكز اداری، تجاری و بازرگانی روی دوچرخ موتورســواران كه بــه جابه جایی كالا و مســافر می پردازند، می چرخد. نبودن شبكه حمل ونقل شهری و از ســوی دیگر مطلوب پاســخگو نبودن آن به نیازهای شهروندان از یک سو و نقشــی كه موتورسیكلت‌های مســافربر در حمل و نقل شهر بــه خود اختصاص داده اند، باعث شــده مشــكلات همچنان ادامه داشــته باشد و ســازمان های مسئول در اجرای هر طرح و برنامه ای برای ســاماندهی موتورســیكلت‌ها و بخصوص جلوگیری از حمل بار و مســافر توســط آنها به نوعی دســت به عصا پیش بروند. اینكه برای اولین بار چه كســی به فكر افتاد كه می تواند از موتورســیكلت برای مسافركشــی استفاده كند و در كجای این کشور و با چه قیمتی اولین راكب موتورسیكلت و مسافری برای انتقال به مقصد به توافق رسیدند را نمی‌دانیم اما دلایل و عواملی كه به این كسب و كار رونقی حتی بیشتر از آژانس ها ی مدل بالا و تاكسی‌های دربست داد كاملا مشخص است.كســب و كاری كه با ســرمایه ای كمتر از یک بیستم مبلغ تاكســی‌های زرد و ســبز در كمترین زمان با مصرف سوخت بســیار كــم و بدون نیاز به طــرح ترافیک، مســتثنا از رعایت هرگونه قانون و مقرراتی و بی‌خیال نســبت به جریمه شــدن توسط پلیس و ده‌ها عامل مشوق دیگر هر روز رونق بیشتری می گیرد. قطعا رسیدن به موقع به قرار و مدارها، نگرانی از دیر رسیدن بــه محل كار و خشــم و توبیخ به خاطــر تاخیرهای هر روزه، بی‌حوصلگــی برای تحمل ترافیک و چراغ قرمز، نارســایی و... هم از دلایل مسافرانی است که به دلیل كمبود وســایل حمل و نقل عمومی هر روز بیشــتر به اســتفاده از این وســیله دوچرخ بنزین سوز گرایش پیدا می‌كنند تا اتوبوس و تاكسی و مترو. اینطور كه پیداست حالا دیگر مسافركشی با موتور جواب داده است، بسیاری از جوانان جویای كار با اقساط ماهیانه 200  تا 300  هزارتومان برای خود موتوری دســت و پا می‌كنند تا با مسافركشــی در سطح شهر هم امور خود را بگذرانند و هم اقساط موتورشان را پرداخت كنند. حــالا دیگر خیلی وقت اســت كه موتور تاكســی هم به طور رســمی برای خودش شــغلی شــده اســت و هر یک از موتورسواران جایی را برای خود پاتوق كردند و به تازه‌واردها اجــازه ورود بــه منطقه خــود را نمی دهند، هرچند با ســرد و گرم شــدن هوا مسافركشی با موتور هم دچار شدت و ضعف می شــود، اما به هر حال موتور به‌عنوان وسیله ای تندرو جای خاصی در میان وســائط نقلیه شــخصی و عمومی پیدا كرده اســت،  بخصوص این شعار موتورسواران مسافركش، «موتور ضدترافیک» هم بازار مسافركشــی با موتورسیكلت ها را هر روز پررونق‌تر می‌كند. ناگفته نماند مسافركشی با موتور تنها مربوط به شهرهای كشورمان نیست، زیرا چند سالی است «موتورتاكسی ها» رسما در برخی شهرهای اروپایی فعال شده اند كه البته فعالیت شان مانند خیلی رفتارهای دیگر با كشور ما فرق می كند.مسافركشــی با موتور در كشــور ما به طور شخصی انجام می شــود و موتورســوار مســافركش از امكاناتی مانند بیمه و حقــوق پایدار و تجهیزات ایمنی محروم اســت، در حالی كه در بســیاری كشورها مسافركشی با موتور یک شغل رسمی به حساب آمده و آنها زیر نظر یک شركت فعالیت می كنند. هرچنــد در كشــور مــا هم اكنون شــركت هایی در قالــب پیک موتوری بــرای جابه جایی بار راه انــدازی شــده اند امــا به نظر می رســد با نیازی كه برای جابه جایی مسافر  با موتورسیكلت‌ها وجود دارد ضروری است برای راه‌اندازی و ســاماندهی موتورســواران مسافركش نیز اقداماتی انجام شود./گروه جامعه

url : http://www.isfahanziba.ir/node/97381

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی