ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

منقلب نشدگان

تاریخ درج : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

حالا که به گذشته نگاه می‌کنم می بینم حسرت خیلی از کارها به دلم مانده. مثلا هیچ‌موقع نشده که به خانه بروم و مامان قــربــان صدقــه ام بــرود و لــبــاس هــای کــارم را از تنم بیرون بیاورد و غر غر نکند که چرا اتاقت زیـــرو رو است؟! یا هیچ‌وقت نشده که کارفرما بــه من بگوید از آنجا که بیشتر وقت خود را در محل کار صرف کتاب خواندن و داستان نوشتن  و به بالا رفتن شاخص سرانه مطالعه کشور کمک می‌کنی، به یک جایزه خوب برای ادامه دادن این مسیر روشن نیاز داری، پس یک هفته مرخصی با حقوق برایت ردیف می کنم! یا اینکه شب های دوشنبه را پشت میز بلند کافه ای در کوچه های تاریک میامی بگذرانم و کنار مردم قسمت جدید سریال بازی تاج و تخت را ببینم و احساسات و هیجاناتم را با آنها درمیان بگذارم.حتی گاهی با خودم می گویم که اگر در آینده رهبر یک گروه هم بشوم نباید لذت به اشتراک گذاشتن هیجانات ناشی از تماشای علایقم را از دست بدهم.من حتی برای محل زندگی هم حسرت خورده‌ام. از اینکه نمی توانم در این شهر ادبیات نمایشی را آنطور که باید و شاید دنــبــال کنم و زمینه‌ای برای پیشرفت کردن در آن نـمــی بــینم، سخت نــاراحــتــم  و دیـگـــر زایـنــده رودی هم وجـود نــدارد کـــه قـدم زدن در کــنــارش مــن را خــوشــحــال کند.دم دمای ظهر شنبه همانطور که به این حسرت‌ها فکر می‌کردم و سعی داشتم ذهنم را درگیر فضای مــجـــازی کـــنــم، چــشــمـم به هشتگ شهــر امـیــد خورد.عکس هــای اصفهــان پـــرشــور و هیجان را دیدم. زن‌ها و مردهایی که در یک فضای باز نشسته بودند و همه در کنار هم فوتبال تماشا می کردند. یکی چادر به سر داشت و مسن بود. یکی روسری سفید روی موهای روشنش انداخته و به پرده چشم دوخته بود.مردی مسن آرنج دو دستش را روی زانوهایش گذاشته بود و انگشتان دستانش در هم قفل بود و پسر جوانی که تیشرت تیم ملی به تن داشت ایستاده بود و دست‌هایش را پشت سرش قفل کرده بود و هر کدام از بازوهایش سمت و سویی را نشانه گرفته بود. فیلمی از خوشحالی همشهری هایم دیدم. همه دست می‌زدند و از خوشحالی فریاد می‌کشیدند. بالا و پایین می پریدند و  خدا را شکر می کردند. موج شادی جای زاینده رود خشک را گرفته و اصفهان برای فوتبال‌دوست‌ها که می‌خواهند فوتبال را در کنار خانواده شان و در جمعیتی مشابه استادیوم ها ببینند، آماده شده بود.اصفهان در تصاویر جمعه شب نه تنها شهری برای فرار از حسرت‌هاست، بلکه انگار منقلب شده بود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/76029

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی