ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

هرگز کتاب را از روی جلد آن قضاوت نکن

تاریخ درج : شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

ابراهیم میرخورسندی لنگرودی در این کتاب با ارائه داستان‌هایی کوتاه تلاش دارد تا مسائل و مباحث روز مدیریــــت را مـــــورد بررســـــی قـــــرار داده و راهکارهایی را در جهت رسیدن به مدیریت کارآمد عرضه کند. نقطه مشترک تمامی این داستان‌ها انتقال این مطالب است که دیدگاه انسان‌ها در برخورد با کار و زندگی و همچنین رسیدن به موفقیت بسیار کارساز است.همچنیـــن هر یــــک از این داستان‌هـــــا مجمــــوعه‌ای از پیام‌های اخلاقی و آموزشی را در حـــوزه مدیریت به مخاطبان منتقل می‌کند. شایان ذکراست در ابتدای هــر داستان نیز کلیاتــــی بــــه صورت مختصر در رابطه با‌موضوع داستان آورده شـــده است. در بخشی از کتاب آمده است: «شیری در جنگل در حــــال استراحت بــود. موشی جلویش ظاهر شد. موش دستپاچه شد و به طرف شیر رفت و شیر او را گرفت. موش فریاد زد: «من را رها کن، قول می‌دهم روزی به شما کمک کنم.» شیر تعجب کرد چگونه این موش کوچک می‌تواند به او کمک کند. در هر صورت او را آزاد کرد. چند روز بعد، شیر در دام شکارچی گرفتار شد و نمی‌توانست خود را‌ آزاد کند... .»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88416

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی