ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

ورود فرانسویان به اصفهان در عهد شاه‌عباس دوم

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

پانزدهم مه ۱۶۶۵ یک هیئت فرانسوی به نمایندگی از لویی چهاردهم، پادشاه وقت فرانسه برای عقد قرارداد همکاری و دوستی با شاه‌عباس دوم وارد اصفهان شد. نخستین گام برقراری روابط میان فرانسه و ایران عصر صفوی در دوره شاه‌عباس اول برداشته شــــد.در این زمان، ریشیلیو، صدراعظم لوئی سیزدهم، شخصی به نام بارون‌دهی دوکورمنن را به ایران فرستاد اما وی هرگز به ایران نرسید. در واقع، فکر جست‌وجوی منافع تجاری در شرق، از کشیشی به نام پرژوزف دوپاری بود. ریشیلیو به پیشنهاد وی، دو کورمنن را به ایران فرستاد، فرانسویان آرزو داشتند که بتوانند از این راه در بازرگانی هندوستان نقش داشته باشـــنـد و از ذخایر بی‌پایان آن بهره‌برداری کنند. آنها قصد داشتند از راه عثمانی و ایران به هندوستان برسند که البته خود ایران نیز در این راه می‌توانست منافع بازرگانی سرشاری نصیب فرانسه ســـازد، در واقــــع اگر فرانسویان تنها به فکر تجارت با هندوستان بودند و از ایران چشم‌پوشی می‌کردند، سود چندانی به‌دست نمی‌آوردند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/73583

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی