ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

وطنم!

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

پدر هـــــا و مــــــادر هایی هستنـــد که از پدر مادرهای ما بهترند، بچه هایی هستند که ازبچه های ما بهترند، خواهر و برادرانی هستند که از خواهر و برادر ما بهترند. ما اما پدر و مادرمان را بیشتر از همه پدر و مادرها، فرزندانمان را بیش از همه بچه ها و خواهر و برادرمــــان  را بیش از همه خواهرها و برادرهای دیگران دوست داریم.از پدر و مادر و خواهر و برادر و فرزند خودمان هزار ایراد می‌گیریم ولی آنها را با هیچ پدر و مـــــادری و با هیچ خواهر و برادری و با هیچ فرزندی عوض نمی‌کنیم.شهر و وطنمان هم همین گونه است. بیش از بقیه کشورها و شهرها دوستش داریم، با آنکه می‌دانیم دنیا پر از کشورهایی است که از وطن ما آبادتر و زیباتر است. هزار ایراد به هر گوشه و کنارش می‌گیریم. هزار گله از بالا تا پایینش داریم. هزار دلخوری داریم از همین وطن ولی هیچ جای دنیا جای وطنمان را در دل ما نمی‌گیرد. نه نژاد برتریم، نه نژاد فروتر، نه ازبقیه باهوش‌تریم نه کم هوش‌تر، نه تمام هنر نزد ماست نه بی‌هنریم. هر چه هستیــــم وطنمان برای ما جایی اســــت متفاوت از بقیه دنیا.ما وطن دوستی را کنار نمی‌گذاریم؛ نه به خاطر اینکه امتیازی نسبت به بقیه دنیا دارد، بلکه به خاطر اینکه تنها وطنی است که می‌شناسیــــم، مثل پدر و مادرمان، مثل خواهر و برادرمان، مثل فرزندانمان. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75307

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی