ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کشف و شهود در نوشتن

تاریخ درج : سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹

نوشتن، روندی طولانی از درون‌نگری است؛ سفری به‌سوی تاریک‌ترین مغاک‌های خودآگاهی و مکاشفه‌ای آرام و طولانی است. من راه خود را در سکوت احساس می‌کنم و می‌نویسم و در این مسیر اجزای حقیقت را، بلورهای کوچکی را که در کف یک دست جا می‌گیرد و راهم را در این جهان توجیه می‌کند، کشف می‌کنم.ایزابل آلنده، نویسنده شیلیایی

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/110285

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی