اگر کودک محصل دارید، موافق بازگشایی حضوری مدارس هستید؟