ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

درباره ما

صاحب امتیاز :شهرداری اصفهان

مدیر مسوول :دکتر قدرت اله نوروزی

سردبیر :امیر طاهری

شورای سردبیری : امیر طاهری، محسن حیدری فرد، امیر محزونیه، محمد حسن لطیفی، عاطفه صفری، زهرا ماهری

دبیر تحریریه : محسن حیدری فرد

سرویس ها

اقتصاد و بازار: امیر حسین واعظ

جامعه : زینب تاج الدین

 فرهنگ و هنر : مریم قدسیه

شهر و شهرستان : زهره قندهاری

سیاست : کمند چوبینه

گردشگری : نفیسه حاجاتی

ورزش : مهری مصور

عکس : حمید رضا نیکومرام

فنی و هنری : محمد حسن لطیفی

چاپ : چاپخانه شاخه سبز

روابط عمومی : نازنین شیخ صراف

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی