امیر سنجوری

شورای حل اختلاف هنرمندان چیست؟

همان گونه که در سلسله یادداشت‌های این ستون اشاره شده است، محاکم صالح به رسیدگی در خصوص دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به حقوق مادی و معنوی هنرمندان با یکدیگر یا اشخاص غیرهنرمند با هنرمندان، عبارت‌اند از دادگاه‌های عمومی حقوقی و همچنین مراجع قضایی تخصصی مانند دادگاه‌های ویژه فرهنگ و رسانه.

در باب اتهام سرقت هنری کارگردان برنده اسکار

در یادداشت‌های گذشته با تفصیل بیشتری درباره سرقت فیلم‌نامه نوشته‌ام. در عین حال بارها اشاره کرده‌ام که اصطلاح حقوقی «سرقت» درباره حقوق مؤلفان، یک اصطلاح علمی و صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تنها یک بار آن هم در قانون مطبوعات سرقت ادبی به شکل تعریف در تبصره ماده 9 پرداخته شده است. بدین شرح که: سرقت ادبی عبارت است از نسبت‌دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت‌ترجمه.

تفاوت آثار هنری مرکب با آثار هنری مشترک در قوانین

گاهی در آثار هنری با مسئله خلق مشترک و خلق مرکب مواجه هستیم. آنچه در تعاریف هنری و حقوقی ممکن است به صورت اشتباه ارائه یا دریافت شود، همین افتراق یا شباهت این دو است. علاوه بر مباحث حقوقی و قانونی مربوط به هر دوی این مفاهیم و عبارات، در مباحث تکنیکی هنری نیز مجال‌های بسیار گسترده‌ای در این زمینه‌ها وجود دارند که مجامع هنری و منتقدان و مدرسان و مؤلفان هر حوزه به تفصیل به آن پرداخته‌اند. اما در مباحث حقوقی باید با نیم‌نگاهی به ابعاد تکنیکی و تخصصی در هنر به وجوه تشابه و تفاوت آثار هنری مشترک و مرکب پرداخت.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - امیر سنجوری