منهای فوتبال

دانشگاه امام متقاضی می‌پذیرد

قیام امام‌حسین(ع) گرچه از یک‌سو مصیبتی دردناک بود، از جهت دیگر این قیام شورانگیز و شعورآفرین، برای همه انسان‌های آزاده به‌ویژه مسلمانان، نعمت و لطف بزرگی به‌شمار می‌آید؛ زیرا بهترین الگو در مسیر زندگی است.

جهان در سیلاب تغییرات اقلیمی

اواخــر مــاه مــیــلادی گذشته، طوفان‌‌های بسیار شـــدیـــد بــاعـــث جاری‌شدن سیل در نقاط مختلف در سرتاسر آمریکا شد.

برخی سپاهان از‌پا‌افتاده را دوست دارند

گلایه محمدرضا ساکت از تبعیض بین تیم‌های سرخابی و شهرستانی

در آستانه شروع لیگ برتر فوتبال در فصل بیست‌و‌دوم، نشست خبری مدیرعامل باشگاه سپاهان همراه با آیین تجلیل از خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای در سالن کنفرانس ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.

تاریخسازی دختر اصفهانی در جام جهانی تیراندازی

در مســـابقات جـــام جهانـــی تیرانـــدازی کـــه در برزیـــل برگـــزار میشـــود، دختـــران تیرانـداز ایرانـی دسـت بـه کار بزرگـی زدنـد و در مـــاده تپانچـــه تیمـــی بـــه مـــدال طـــلا دســت پیــدا کردنــد.

انتقال تجربه های هیمالیا نورد اصفهانی در هیمالیای نپال

فاتــح اصفهانــی اورســت و سرپرســت برنامــه ا کسپدیشــن آیلندپیــک اعــلام کــرد تیــم به ســلامت بــه کاتمانــدو، پایتخــت نپــال، رســیده اســت.امین دهقــان کــه مــدرس فدراســیون کوهنــوردی هــم اســت، دربــاره برنامــه ا کسپدیشــن آیلندپیــک گفــت: پیمایــش بیــس کمــپ اورســت، صعــود قلــه کالاپاتــار5550 متر و صعـود قلـه آیلندپیـک 6189مترسـه هـدف ایـن برنامه بـود که هر سـه مـورد بـا موفقیـت انجـام شـد.دارنده مدال طــای کوهنــوردی جهــان تصریــح کــرد: امســال مســیر صعــود قلــه آیلندپیــک، تغییــر

انتخاب دبیر با رأی‌گیری!

جامعه کوهنوردی اصفهان دوباره خبرساز شد
جامعه کوهنوردی استان که سال گذشته به‌واسطه رأی سفید و انتخاب‌نکردن رئیس در مجمع انتخاباتی خبرساز شدهبود، دبیر هیئت استان را با روال متفاوتی نسبت به دیگر هیئت‌های ورزشی استان انتخاب کرده است.در مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی و صعودهای استان اصفهان که اواخر سال گذشته به انجام رسید، علیرضا بوژمهرانی با کسب بیشترین آرا برای چهار سال آینده مسئولیت هیئت را در اختیار گرفت.او که پیش‌تر نیز یک دوره دوساله مسئولیت هیئت کوهنوردی را بر عهده داشته است، تصمیم گرفت انتخـــاب دبیــر هیئــت را به رأی و نظـــر اهالی این رشته واگذار کند. برای اطلاع از جزئیات این تصمیم و مسائل پیرامون آن گفت‌وگویی با بوژمهرانی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:
 

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - منهای فوتبال