مهم ترین پروژه های معاونت عمران شهری در 8 ماه گذشته