آیا در ایام نوروز به مسافرت و بازدید عید رفتید یا به روال سال گذشته در قرنطینه بودید؟