از رونمایی پوستر تا نشست خبری دبیر جشنواره ۳۴ با اهالی رسانه