یک، دو، سه، مسئله

شماره جدید کاغذ رنگی ضمیمه کودک روزنامه اصفهان زیبا منتشر شد.