محدودیت‌های کرونایی تا کی ادامه دارد؟

وضعیت محدودیت‌های اصفهان از زبان بهروز کلیدری، معاونت درمان علوم پزشکی اصفهان