جادو به شرط چاقو!

شماره چهارم ماهنامه " کافه " ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا منتشر شد.