گزارش مردمی از محدودیت‌های ایجاد شده برای اصناف اصفهان